foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พระเยซูคริสตเจ้า

The-childhood-of-Jesus-Christ-Wallpaper-7466ในภาษาฮีบรู เยซู หมายถึง “พระเจ้าผู้กอบกู้”
คริสต์เป็นภาษากรีก แปลว่า : “เจิมด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์เพื่อประกอบกิจการอันยิ่งใหญ่ให้สำเร็จ”  หรืออีกนัยหนึ่ง “อุทิศตนเพื่อประกอบกิจการสำคัญนี้”
ฉะนั้นพระคริสต์จึงทรงได้รับการเจิมจากพระบิดาเจ้าเพื่อกอบกู้มนุษยชาติ ลูกหลานของพระองค์ เราผู้เป็นคริสตชนจึงมีสภาพของพระคริสต์เช่นพระเยซูเจ้า เราได้รับการเจิมเพื่อกอบกู้เพื่อนมนุษย์พี่น้องของเราพร้อมกับพระเยซูเจ้า

ข้อความจากพระคัมภีร์ : “พระเยซูเจ้าที่ขานพระนามว่า ‘พระคริสตเจ้า’ ประสูติจากพระนางมารีย์ผู้นี้” (มธ 1:16)

บทภาวนา : พระเยซูเจ้าข้า โปรดให้เรามีสภาพของพระคริสต์อย่างแท้จริง เป็นผู้กอบกู้มนุษย์เช่นพระองค์
• นามเยซู มีความหมายว่าอย่างไร?
- นามเยซู หมายความว่า “พระเจ้าผู้กอบกู้”
• คำว่า คริสต์ มีความหมายว่าอย่างไร?
- คริสต์ มีความหมายว่า “เจิมด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์” หรืออีกนัยหนึ่งว่า “การอุทิศตน”
• ใครคือพระเยซูคริสตเจ้า?
- พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ได้รับการเจิมจากพระบิดา เพื่อกอบกู้มนุษยชาติ
• คริสตชนสามารถกอบกู้เพื่อนมนุษย์ พี่น้องของเขาได้หรือไม่?
- คริสตชนสามารถกอบกู้เพื่อนมนุษย์พี่น้องของเขา เช่นเดียวกับพระเยซูและพร้อมกับพระเยซูเจ้า

เหนือความทุกข์ทรมานและความตาย
    คริสตชนเชื่อในพระเยซูเจ้าเพราะ : พระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาหลังจากที่ได้ทรงสิ้นพระชนม์ไปแล้วสามวันตามที่ได้ทรงสัญญาไว้
    คริสตชนเชื่อในพระเยซูเจ้าเพราะ : พระองค์ทรงรับความตาย
        - เพื่อยืนยันว่าพระองค์เป็นบุตรของพระบิดาเท่าเสมอกันกับพระเจ้า
        - เพื่อเป็นองค์พยานยืนยันถึงสิ่งที่ได้ทรงเผยแสดงแก่เราเกี่ยวกับพระเจ้า มนุษย์และโลก
        - เพื่อทรงไถ่กู้เราจากบาป จากความทุกข์ทรมาน และความตาย
        - เพื่อทรงมอบถวายมนุษยชาติ ผู้เป็นบุตรสุดที่รักของพระบิดาแด่พระองค์
        - ทั้งนี้เพราะทรงรักเรายิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เอง

ข้อความจากพระคัมภีร์ : ภายใน 40 วันหลังจากพระทรมาน  พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่พี่น้อง มากกว่า 500 คนในคราวเดียว (เทียบ 1คร 15:6)
ทูตสวรรค์กล่าวแก่สตรีทั้งสองคนว่า “อย่ากลัวเลย ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านกำลังมองหาพระเยซูผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขน พระองค์มิได้ประทับอยู่ที่นี่ เพราะทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้วตามที่ตรัสไว้” (มธ 28:5-6)
บทภาวนา : พระเยซูเจ้าผู้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ทรงกลับคืนพระชนมชีพ และจะเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางเราอีกครั้งหนึ่ง

    • เหตุใดเราจึงเชื่อในพระเยซูเจ้า?
    - เราเชื่อในพระเยซูเจ้า เพราะพระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพตามที่ได้ทรงสัญญาไว้