คริสตชนคือใคร

24751 1 ftc dp1คริสตชน  คือ   
- สานุศิษย์ของพระเยซูคริสตเจ้า
- ผู้ที่เชื่อในพระเยซูและในสิ่งที่พระองค์ทรงเผยแสดง
- ผู้ที่หวังและไว้ใจในพระองค์
- ผู้ที่กระทำตามน้ำพระทัย เพราะเขารักพระองค์
- ผู้ที่พระเยซูเจ้าทรงประทานพระหรรษทานให้ เพื่อเขาจะได้มีชีวิตร่วมกับพระองค์

ข้อความจากพระคัมภีร์ : “ที่เมืองอันทิโอกนี้เองบรรดาศิษย์ได้รับชื่อว่า ‘คริสตชน’ เป็นครั้งแรก” (กจ 11:26)

บทภาวนา : ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อในพระองค์
• คริสตชนคือใคร?
    - คริสตชน คือ สานุศิษย์ของพระเยซูคริสตเจ้า
    • อะไรคือลักษณะของคริสตชน?
    - ลักษณะของคริสตชน คือ   
        ก) เป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูเจ้า
        ข) หวังในพระองค์
        ค) รัก และทำตามพระประสงค์ของพระองค์
        ง) ใช้ชีวิตร่วมกับพระองค์