foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

การเสด็จสู่สวรรค์ (Ascension)


แม้ว่าจะมีการบันทึกไว้สั้นๆ ท้ายพระวรสารและในหนังสือกิจการอัครสาวก ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในรหัสธรรมของการไถ่บาปของพระเยซู บรรดาสาวกได้พบพระเยซูหลายครั้ง และที่สุดพระองค์ก็จากพวกเขาไป ลูกาเล่าว่า “พระองค์ได้ทรงนำบรรดาศิษย์ออกไปใกล้หมู่บ้านเบธานี ทรงยกพระหัตถ์ขึ้นอวยพระพร และขณะที่ทรงอวยพระพรอยู่นั้น พระองค์ได้ทรงแยกไปจากเขา และทรงถูกนำขึ้นสู่สวรรค์ บรรดาศิษย์ได้กราบนมัสการพระองค์ แล้วกลับไปกรุงเยรูซาเล็มด้วยความยินดียิ่ง เขาอยู่ในพระวิหารตลอดเวลา ถวายพระพรแด่พระเจ้า” (ลก 24:50-53) 
ส่วนมัทธิวและมาร์โกนั้น ได้บันทึกคำสั่งสุดท้ายของพระเยซูก่อนจะทรงจากบรรดาสาวกไป  คำสั่งสุดท้ายนี้เป็นการส่งพวกเขาออกไปเทศน์สอนเกี่ยวกับรหัสธรรมแห่งความรอด พระองค์ตรัสว่า
“พระเจ้าทรงมอบอำนาจอาชญาสิทธิ์ทั้งหมดในสวรรค์และบนแผ่นดินให้แก่เรา เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา  ทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อที่เราได้ให้แก่ท่าน แล้วจงทราบเถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ” (มธ 28:18-20)
เซนต์ยอห์นบันทึกไว้ในท้ายพระวรสารของท่านว่า ยังมีอีกมากมายหลายอย่างที่ไม่ได้บันทึกไว้ในสิ่งที่พระเยซูทรงสอนและทรงกระทำ  เป็นที่เข้าใจและถือกันว่าสิ่งที่บรรดาสาวกได้บันทึกไว้เป็นการประกาศรหัสธรรมเกี่ยวกับพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเมสสิยาห์  ไม่ใช่การบันทึกชีวประวัติเหมือนการเขียนประวัติบุคคลสำคัญ แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีความจริงทางประวัติศาสตร์ในสิ่งที่บันทึกไว้นั้นด้วย