^Back To Top

 • 1 1
  หลักปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

กิจการของพระเยซู

กิจการของพระเยซู


พระวรสารเล่าถึงฝูงชนจำนวนมากได้ติดตามฟังการเทศนาของพระเยซู ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใด ในยุคเดียวกันนั้น คงไม่มีแต่พระเยซูผู้เดียวที่ออกไปเทศน์สอนและมีสาวกติดตาม พระวรสารเองก็กล่าวถึงยอห์น บับติสต์ ที่สั่งสอนและโปรดศีลล้างแก่ประชาชน การที่ฝูงชนจำนวนมากติดตามพระเยซูคงด้วยลักษณะเฉพาะหลายอย่าง  นอกจากการเทศน์สอนที่แตกต่างไปจาก  “อาจารย์”  คนอื่นๆ แล้ว พระองค์ยังกระทำสิ่งมหัศจรรย์มากมาย
เมื่อยอห์น  บับติสต์ ซึ่งถูกจับและขังคุก ส่งศิษย์ของตนให้ไปถามพระเยซูว่า พระองค์เป็นพระเมสสิยาห์จริงหรือไม่   พระเยซูทรงตอบว่า “จงไปบอกยอห์นถึงสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยิน คนตาบอดกลับแลเห็น คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อนหายจากโรค คนหูหนวกได้ยิน คนตายกลับคืนพระชนมชีพ คนจนได้ฟังข่าวดี” (ลก 7:22) กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของพระเยซูในการเปิดเผยสัจธรรมเกี่ยวกับ  “อาณาจักรของพระเจ้า” การอัศจรรย์เป็นเครื่องหมายสำคัญถึงอำนาจของพระเจ้าเหนือธรรมชาติและสิ่งสร้างของพระองค์เอง  “ถ้าเราขับไล่ปิศาจด้วยอำนาจ ของพระเจ้า ก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้ว”  (ลก 11:20)  เรื่องต่างๆ เหล่านี้ได้รับประกาศโดยบรรดาประกาศกในพันธสัญญาเดิมแล้ว  (ดู อสย 35:4-6)
พระวรสารทั้งสี่ได้เล่าเรื่องการอัศจรรย์ต่าง ๆ ที่พระเยซูทรงกระทำซึ่งก็มีจำนวนไม่มากนัก มีการอัศจรรย์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ  เช่น  การบังคับลมพายุ  การจับปลา  การทวีขนมปัง  การเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น  การอัศจรรย์เหล่านี้ ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อการสั่งสอนหลักธรรมบางประการที่เกี่ยวกับพระเจ้าสำหรับผู้ที่เปิดหัวใจรับฟัง พระองค์ไม่ทรงกระทำการอัศจรรย์โดยไม่มีการเทศน์สอนหรือในกรณีที่เพื่อตอบรับการท้าทายของผู้ที่ไม่เชื่อ  เช่น ชาวนาซาเร็ทเอง  ฟาริสีและกษัตริย์เฮโรด นอกจากนั้นพระองค์ก็มิได้ทรงวางพระทัยกับคนที่เชื่อเพราะว่าได้เห็นสิ่งอัศจรรย์ (ดู ยน  2:23-24)  พระองค์ทรงกระทำอัศจรรย์สำหรับผู้ที่เชื่อ  ความเชื่อเป็นเงื่อนไขที่สำคัญ บางคนวิงวอนว่า “ข้าพเจ้าเชื่อ โปรดช่วยความเชื่ออันเล็กน้อยของข้าพเจ้าด้วยเถิด” (มก  9:24)  แต่ทั้งนี้ก็มิได้หมายความว่า หากเชื่อแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามประสงค์  ความเชื่อเป็นเงื่อนไข แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้กระทำการอัศจรรย์  ผู้ที่เชื่อคือผู้ที่ยอมรับอาณาจักรของพระเจ้า  การอัศจรรย์ทั้งหลายจึงเป็น “เครื่องหมาย” ว่า อาณาจักรพระเจ้าได้มาถึงแล้วสำหรับบุคคลผู้นั้น
    การอัศจรรย์ที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดในพระวรสารเป็นเรื่องการรักษาคนเจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่างๆ  ตลอดจนการปลุกคนตายให้ฟื้นคืนชีพซึ่งมีอยู่สามกรณี (ดู มก 5:21; ลก 7:11; ยน 11) การอัศจรรย์เหล่านี้มีความหมายที่มากไปกว่าการรักษาทางร่างกาย เป็นการ “รักษา” มนุษย์ให้หลุด-พ้นจากบาปซึ่งทำให้มนุษย์ต้องทุกข์ทรมานและ “ตาย”  นี่คือเครื่องหมายของการเอาชนะบาป  อย่างไรก็ดี ไม่ได้หมายความว่าพระเยซูไม่ทรงสนพระทัยชีวิตความเป็นอยู่ในสภาพแห่งความจริง พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่คนยากคนจน  คนเจ็บป่วย คนที่สังคมรังเกียจและคนบาป พระองค์ทรงคบหาสมาคมกับคนเหล่านี้แม้จะขัดกับความคิดของ  “ผู้ดี” และบรรดาผู้เคร่งประเพณีทั้งหลายที่เห็นว่าเป็นการแปดเปื้อนมลทิน คนพวกนี้มีใจ “แข็งกระด้าง” เกินกว่าที่จะรับฟัง “ข่าวดี” ของพระ-องค์  เครื่องหมายหรือการอัศจรรย์ใดๆ ก็จะไม่มีประโยชน์สำหรับพวกเขา  ในนิทานเปรียบเทียบเรื่องเศรษฐีกับลาซารัส  เศรษฐีผู้โลภมากและตระหนี่ได้ไปอยู่ในนรกหลังจากเสียชีวิตไปแล้ว  ส่วนลาซารัสผู้ยากจนไปสวรรค์  เศรษฐีขอร้องให้มีผู้ไปบอกญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่อย่าได้เอาอย่างตน อับราฮัมซึ่งรับเอาลาซารัสไปอยู่ด้วยตอบเศรษฐีว่า พวกเขามีโมเสสและประกาศกอยู่แล้ว  ไม่จำเป็นต้องมีใครไปบอกอีก  เศรษฐีรบเร้าว่า  หากมีคนในหมู่ผู้ตายไปบอกพวกเขาคงจะเชื่อ  อับราฮัมตอบว่า  “ถ้าเขาไม่เชื่อฟังโมเสสและบรรดาประกาศก แม้ใครคนหนึ่งที่กลับคืนชีวิตจากบรรดาผู้ตายเตือนเขา เขาก็จะไม่เชื่อ” (ลก 16:19-31)
การอัศจรรย์ในคัมภีร์ไบเบิลทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่คือสิ่งที่แสดงถึงกิจการของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้ คำว่า “อัศจรรย์” จึงมีปรากฏใช้อยู่น้อยครั้ง ส่วนใหญ่จะใช้คำว่า “เครื่องหมาย”  “กิจการ”  “อานุภาพ”  มากกว่า  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทัศนะและความเชื่อของผู้นิพนธ์พระคัมภีร์และผู้ที่เชื่ออื่น ๆ ซึ่งเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตเข้าด้วยกัน  นอกจากนั้นก็ไม่มีใครคิดว่า  พระเจ้าทรงฝืนกฎธรรมชาติที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น เพราะไม่มีผู้ใดทราบว่าโลกใหม่และชีวิตใหม่มีกฎเกณฑ์เช่นใด  การอัศจรรย์คือเครื่องหมายถึง “กฎเกณฑ์ใหม่” นั้น

ค้นหา

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

คำสอนออนไลน์ ศีลศักดิ์สิทธิ์

7 Sacraments ๒๐๐๓๑๖ 0010 resize

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
745
17414
49965
103385
390163
17163148
Your IP: 3.230.76.196
2020-04-09 01:04

สถานะการเยี่ยมชม

มี 479 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk