ประชากรของพระเจ้า (People of God)

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ประชากรของพระเจ้า (People of God)


molnar-abraham-1850ประวัติศาสตร์แห่งความรอดในช่วงก่อนการปรากฏมาของพระเยซูแบ่งได้เป็น  2  ตอนที่สำคัญ  คือ ช่วงก่อนประวัติศาสตร์  ซึ่งหมายถึงเรื่องที่มีบันทึกไว้ในหนังสือคัมภีร์ไบเบิล  11 บทแรก นับแต่การสร้างโลกถึงการเกิดขึ้นของชนชาติและภาษาต่างๆ ในโลก   และช่วงกำเนิดชนชาติอิสราเอล ซึ่งเริ่มจากการที่พระเจ้าทรงเรียกบุรุษผู้หนึ่งชื่อ อับราฮัม ให้ละถิ่นฐานบ้านเกิดในที่ราบลุ่มแม่น้ำยูเฟรติสและไทกริสที่มีชื่อว่า เมโสโปเตเมีย “จงออกจากแผ่นดินของท่าน จากญาติพี่น้อง จากบ้านของบิดา ไปยังแผ่นดินที่เราจะชี้ให้ท่าน เราจะทำให้ท่านเป็นชนชาติใหญ่ จะอวยพรท่าน” (ปฐก 12:1-2) แผ่นดินดังกล่าวนี้คือ คานาอัน ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวอิสราเอลในปัจจุบัน  นี่คือกำเนิดของอิสราเอล ประชาชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรร หรือประชากรของพระเจ้า

          เรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลจากช่วงที่สองนี้ถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยืนยันเป็นส่วนใหญ่จากหลักฐานทางโบราณคดีนอกเหนือจากตัวคัมภีร์ไบเบิลเอง  อับราฮัมเป็นชาวอามอริต  ชนเผ่าหนึ่งที่เร่ร่อนอยู่ในเมโสโปเตเมียเมื่อประมาณศตวรรษที่ 18 ก่อน ค.ศ.  อับราฮัมเป็นหัวหน้าตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่ง มีข้าทาสบริวารและสัตว์เลี้ยง เร่ร่อนไปแสวงหาที่ที่อุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกับตระกูลและชนเผ่าอื่นๆ ในยุคนั้น
          อับราฮัมปฏิบัติตามบัญชาของพระเจ้า ซึ่งเท่ากับยอมรับพระเจ้าองค์ใหม่ เลิกนับถือพระเจ้าต่างๆ ที่เคยยอมรับนับถือมาก่อน  พระเจ้าทรงสถาปนาพันธสัญญากับอับราฮัม ดังคำสัญญาและคำอวยพรของพระองค์ต่อบุรุษผู้นี้  ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของชนชาติอิสราเอล  และบิดาของผู้ที่เชื่อในพระเจ้า ดังที่พระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสว่า  “เราเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของท่าน เป็นพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ” (อพย 3:6) อิสอัคเป็นบุตรของอับราฮัม    ยาโคบเป็นบุตรของอิสอัค ทั้งสองได้รับคำอวยพรจากพระเจ้าเช่นเดียวกับอับราฮัม เพราะได้สืบทอดความเชื่อในพระเจ้าอย่างมั่นคง ยาโคบมีบุตรชาย 12 คน ซึ่งถือกันว่าเป็นต้นกำเนิด  12  ตระกูลของชนชาติอิสราเอล  เขาเหล่านี้ต้องอพยพหนีความแห้งแล้งไปอยู่ประเทศอียิปต์  แต่ก็ได้รับความยากลำบากเพราะถูกใช้งานหนัก  จึงดิ้นรนหาทางกลับสู่ถิ่นเดิมของตน


ที่มา : หนังสือศาสนาคริสต์