^Back To Top

 • 1 1
  2 เมษายน – วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

บทตอบรับ ก่อนรับศีลมหาสนิทครั้งแรก

บทตอบรับ ก่อนรับศีลมหาสนิทครั้งแรก
หลังประธานรับพระกาย และพระโลหิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว
พิธีกร         ลำดับต่อไป เป็นพิธีโปรดศีลมหาสนิทครั้งแรก
ขอเชิญผู้ที่จะรับศีลมหาสนิทครั้งแรกยืนขึ้น เพื่อแสดงความปรารถนาในการรับศีลมหาสนิท
ประธาน       พวกลูกมาขออะไร
ผู้รับศีล        พวกลูกมาขอรับศีลมหาสนิทครั้งแรก
ประธาน       พวกลูกรู้หรือไม่ว่า ศีลมหาสนิทคืออะไร
ผู้รับศีล        พวกลูกรู้ว่าศีลมหาสนิท คือ พระกาย และพระโลหิตของพระเยซูเจ้า    ซึ่งพระองค์ทรงมอบไว้ให้เป็นอาหารสำหรับวิญญาณ

ประธาน      เมื่อพวกลูกรู้เช่นนี้แล้ว พวกลูกได้เตรียมตัวรับศีลมหาสนิทอย่างไร
ผู้รับศีล       พวกลูกได้เตรียมตัวโดย การรับศีลอภัยบาป สวดภาวนา กระตุ้นเตือนความรัก และความกระหายที่จะรับพระองค์ยิ่งๆ ขึ้น
ประธาน    เนื่องจากศีลมหาสนิทเป็นศีลแห่งความรัก  พวกลูกจงแสดงความรักนั้นออกมาภายนอก   โดยให้คำมั่นสัญญาต่อพระองค์ ก่อนที่จะรับศีลมหาสนิทเถิด
ประธาน      เมื่อพวกลูกรู้เช่นนี้แล้ว พวกลูกได้เตรียมตัวรับศีลมหาสนิทอย่างไร
ผู้รับศีล       พวกลูกได้เตรียมตัวโดย การรับศีลอภัยบาป สวดภาวนา กระตุ้นเตือนความรัก และความกระหายที่จะรับพระองค์ยิ่งๆ ขึ้น
ประธาน    เนื่องจากศีลมหาสนิทเป็นศีลแห่งความรัก  พวกลูกจงแสดงความรักนั้นออกมาภายนอก   โดยให้คำมั่นสัญญาต่อพระองค์ ก่อนที่จะรับศีลมหาสนิทเถิด
ผู้รับศีล :  พวกลูกสัญญาว่า
    1. จะยึดพระเยซูเจ้าเป็นเพื่อนพิเศษเสมอ
    2. จะหลีกหนีบาป และจะหมั่นรับศีลอภัยบาปทุกครั้งที่ทำผิดต่อพระองค์
    3. จะมารับศีลมหาสนิทบ่อยๆ หรือทุกครั้งที่มาร่วมมิสซา

ก่อนรับศีลมหาสนิท

นมัสการ
ข้าแต่พระเป็นเจ้า ข้าพเจ้ากราบนมัสการพระองค์ ผู้ประทับอยู่ที่นี่ ขอน้อมรับว่าพระองค์คือพระผู้สร้าง พระสวามีที่สูงสุดของข้าพเจ้า และขอมอบตัวข้าพเจ้าทั้งสิ้นไว้แด่พระองค์    อาแมน

แสดงความเชื่อ
พระเยซูสวามีที่สูงสุด ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า พระองค์ประทับอยู่ในศีลมหาสนิทนี้ ด้วยพระ-องค์เองโดยแท้จริง เป็นพระกาย พระโลหิต พระวิญญาณ และพระเทวภาพของพระองค์แท้ๆ ที่ข้าพเจ้ากำลังจะเข้าไปรับอยู่นี้ พระเจ้าข้า

แสดงความวางใจ
ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระองค์ได้ตรัสว่า ผู้ใดวางใจในพระองค์ ผู้นั้นไม่มีวันจะต้องอับอาย ข้าพเจ้ามั่นใจในคำสัญญาอันนี้ จึงเชื่อมั่นว่า เมื่อได้รับประทานพระองค์ในโลกนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะมีบุญแลเห็นและเสวยสุขกับพระองค์ตลอดนิรันดรในสวรรค์ พระเจ้าข้า

แสดงความรัก
ข้าแต่พระผู้ไถ่ พระองค์ทรงความรักสุดพรรณนา จึงได้ทรงพระกรุณาประทานพระองค์เป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณของข้าพเจ้า ดังนั้น ข้าพเจ้าจะไม่รักพระองค์ได้หรือ?        จริงแล้ว ข้าพเจ้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจ ขอให้ข้าพเจ้าดำรงชีพและตายในความรักต่อพระองค์เถิด พระเจ้าข้า

แสดงความสุภาพ
ข้าแต่พระสวามีเจ้า พระองค์คือองค์ความศักดิ์สิทธิ์ ข้าพเจ้าไม่สมควรให้พระองค์เสด็จมาในดวงใจข้าพเจ้า แต่ขอโปรดตรัสคำเดียวเถิด และวิญญาณของข้าพเจ้าจะบริสุทธิ์ไป พระเจ้าข้า

แสดงความปรารถนา
วิญญาณข้าพเจ้าโหยหาพระองค์ พระเจ้าข้า พระองค์คือความยินดีและความสุขของข้าพเจ้า ทรงพระกรุณาเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้าเถิด โปรดมาตั้งสำนักในวิญญาณข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ดำรงอยู่ในพระองค์ พระเจ้าข้า
 
หลังรับศีลมหาสนิท

นมัสการ
โอ้พระเยซูเจ้า ข้าพเจ้าขอกราบนมัสการพระองค์ ลูกชุมพาของพระเจ้า ผู้ได้พลีพระองค์เพื่อความรอดของมนุษย์ ขอนมัสการพระองค์อย่างสุดซึ้ง      ร่วมกับทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายในสวรรค์ด้วย พระเจ้าข้า

สมนาคุณ
ข้าพเจ้าเป็นคนบาป พระองค์ยังทรงเอ็นดู ข้าพเจ้าป่วยไข้ พระองค์ทรงบำบัดรักษา ข้าพเจ้ายากจน พระองค์ประทานพระคุณนานา ข้าพเจ้าจะทำไฉน จึงจะสนองพระคุณานุคุณได้ พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะซ้องสาธุการพระนามของพระองค์ ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเมตตากรุณาตลอดนิรันดร พระเจ้าข้า

ถวาย
พระสวามีเจ้า  พระองค์ประทานพระองค์ทั้งหมดแก่ข้าพเจ้า พระคุณอันนี้ ข้าพเจ้าจะเอาอะไรมาสนอง เพื่อเป็นเกียรติมงคลแด่พระองค์ ขอยกถวายร่างกาย วิญญาณ และสรรพสิ่งของข้าพเจ้า โปรดกระทำต่อข้าพเจ้า ดังทรงเห็นดีเห็นควรเถิด พระเจ้าข้า

วิงวอน
พระผู้ไถ่เจ้าข้า พระองค์เสด็จมาครอบ-ครองข้าพเจ้าแล้ว โปรดอย่าให้ศัตรูความรอดมาแย่งชิงทรัพย์สุดประเสริฐนั้นไปเลย     โปรดคุ้มครองข้าพเจ้าให้พ้นบาปทุกประการ โปรดป้องกันการประจญ  และโปรดให้ข้าพเจ้าตั้งมั่นประพฤติตามพระบัญญัติโดยสุจริตตลอดชีวิตเถิด พระเจ้าข้า

ความตั้งใจ
พระผู้ไถ่และพระเป็นเจ้า เป็นไปได้หรือที่ข้าพเจ้ายังจะบังอาจจงใจทำบาป เป็นต้นบาปหนักให้ขุ่นเคืองพระทัยอีก ข้าพเจ้าตั้งใจจริง และอาศัยพระหรรษทานช่วย  ข้าพเจ้ายอมตายดีกว่าจะทำเคืองพระทัย พระเจ้าข้า

ดาวน์โหลด บทตอบรับ ก่อนรับศีลมหาสนิทครั้งแรก

คำสอนออนไลน์ ศีลศักดิ์สิทธิ์

7 Sacraments ๒๐๐๓๑๖ 0010 resize

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1584
11141
61218
24647
390163
17084410
Your IP: 3.223.3.101
2020-04-03 03:22

สถานะการเยี่ยมชม

มี 315 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk