^Back To Top

 • 1 1
  หลักปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

สมเด็จพระสันตะปาปา


สมเด็จพระสันตะปาปา

หนังสือสำคัญสองเล่มที่ออกตีพิมพ์ในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 คือประมวลกฎหมายพระศาสนจักร (25 มีนาคม 1983) และคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (11 ตุลาคม 1992)
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายพระศาสนจักร ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ได้แปลประมวลกฎหมายพระศาสนจักรเป็นภาษาไทยและจัดพิมพ์ครบเรียบร้อย ในบรรพ 2 เรื่องประชากรของพระเจ้า มาตรา 330-335 กล่าวถึง "สมเด็จพระสันตะปาปา"
"พระสังฆราชแห่งพระศาสนจักรกรุงโรม  ผู้ซึ่งได้รับมอบตำแหน่งหน้าที่ที่พระเจ้าได้มอบเป็นพิเศษแก่นักบุญเปโตร ผู้เป็นอันดับแรกในบรรดาอัครสาวกและต้องถ่ายทอดตำแหน่งนี้แก่ผู้สืบตำแหน่งของท่านต่อไป ท่านเป็นหัวหน้าคณะพระสังฆราชเป็นผู้แทนของพระคริสตเจ้าและเป็นนายชุมพาบาลของพระศาสนจักรสากลในโลกนี้ ด้วยเหตุนี้  โดยตำแหน่งหน้าที่ของท่าน  ท่านจึงมีอำนาจปกติสูงสุดเต็มเปี่ยมโดยตรงและสากลในพระศาสนจักรซึ่งท่านสามารถใช้อำนาจนี้อย่างอิสระเสมอ" (ม.331)
"สมเด็จพระสันตะปาปาทรงได้รับอำนาจเต็มและสูงสุดในพระศาสนจักร  โดยวิธีการเลือกตั้งอันชอบด้วยกฎหมายซึ่งท่านเองยอมรับพร้อมกับการอภิเษกเป็นพระสังฆราช  ดังนั้นผู้ที่ได้รับเลือกที่มีฐานันดรพระสังฆราชอยู่แล้ว  ก็จะได้รับอำนาจเป็นพระสันตะปาปาทันทีที่ผู้นั้นยอมรับผลการเลือกตั้ง" (ม.332 วรรค 1)
ในหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ภาค 1 เรื่องการประกาศยืนยันความเชื่อมีกล่าวถึง สมเด็จพระสันตะปาปา คือหัวหน้าคณะพระสังฆราช (ย่อหน้า 880-883) เช่นกัน
"พระเยซูเจ้าทรงโปรดให้ซีมอนคนเดียว ซึ่งพระองค์ประทานนามว่า เปโตร  เป็นศิลาแห่งพระศาสนจักรของพระองค์ พร้อมกับทรงมอบกุญแจไว้ให้  พระองค์ทรงแต่งตั้งเปโตรให้เป็นนายชุมพาบาลดูแลฝูงชุมพาทั้งฝูง (เทียบ มธ 16:18-19; ยน 21:15-17) แต่ภาระของ "การผูก" และ "การแก้" ซึ่งประทานแก่เปโตรนั้นก็ได้ประทานเช่นกันอย่างไม่มีอะไรต้องสงสัยแก่คณะอัครสาวก  ซึ่งร่วมเป็นหนึ่งเดียวอยู่กับหัวหน้าของตน (พระศาสนจักร ข้อ 22.2) ภาระหน้าที่เชิงอภิบาลของเปโตรและอัครสาวกคนอื่นๆ นี้  นับได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของพระศาสนจักรและได้รับการสืบเนื่องต่อมา  โดยพระสังฆราชทั้งหลายภายใต้การนำของสมเด็จพระสันตะปาปา" (คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก 881)

ตรามงกุฎสามชั้น (TIARA) และกุญแจ 2 ดอกไขว้กัน  เป็นสัญลักษณ์ของสำนักงานพระสันตะปาปาและนครรัฐวาติกัน

สมเด็จพระสันตะปาปาที่เคารพรักอย่างสูง
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น  ปอล ที่ 2  ได้รับจดหมายมากกว่าองค์ก่อนๆ เพราะเป็นผู้นำนครรัฐวาติกัน  จึงได้รับจดหมายทางการทูตจากผู้นำคณะรัฐบาลประเทศต่างๆ ประชาชนที่ไปแสวงบุญส่งให้พระองค์ผ่านทหารสวิส  ที่ประตูบรอนซ์  ทางเข้าหลักของที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปา  แต่จดหมายส่วนใหญ่ถึงพระสันตะปาปามาทางไปรษณีย์เหมือนจดหมายอื่นๆ
สำนักเลขาฯ ของรัฐเป็นผู้รับจดหมายและจัดแยก 8 ภาษาคือ อิตาเลียน  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  สเปน  โปรตุเกส  เยอรมัน โปลิส  และละติน  หากมีภาษาอื่นๆ ต้องหาคนแปลก่อน ที่สุดส่งให้พระสันตะปาปา กองเลขาฯ จะแยกประเภทจดหมาย สรุปเนื้อหาให้พระองค์  พระสงฆ์ 9 องค์ทำงานเต็มเวลาในการอ่าน สรุป และตอบจดหมายเฉพาะภาษาอังกฤษ  ส่วนจดหมายที่ต้องตอบเป็นภาษาอิตาเลียนมีผู้รับผิดชอบกลุ่มใหญ่กว่าอีก ถ้าหากจดหมายที่ส่งถึงสำนักงานเฉพาะ  เช่น  สำนักงานเกี่ยวกับข้อความเชื่อจะส่งให้พระสันตะปาปา หากจ่าหน้าซองถึงพระองค์ส่วนมากแล้ว สำนักงานเลขาฯ ของรัฐเป็นผู้ตอบจดหมาย หรือสมณกระทรวงที่รับผิดชอบแต่ละเรื่อง  จดหมายส่วนพระองค์ไม่ค่อยมีเท่าใด  ส่วนมากเป็นจดหมายถึงหัวหน้ารัฐบาล (เว็บไซต์  วาติกัน www.vatican.va)


(อุดมสารรายสัปดาห์ ฉบับที่ 18, 1-7 พฤษภาคม 2005)

ค้นหา

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

คำสอนออนไลน์ ศีลศักดิ์สิทธิ์

7 Sacraments ๒๐๐๓๑๖ 0010 resize

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
4763
11858
65841
119261
390163
17179024
Your IP: 3.234.244.18
2020-04-10 07:31

สถานะการเยี่ยมชม

มี 210 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk