foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ฮอร์เก้ มารีโอ เบร์โจโญ่ (JORGE MARIO BERGOGLIO) คือใคร?

นครรัฐวาติกัน, 13 มีนาคม 2013 (VIS)

pope francis 1ต่อไปนี้เป็นชีวประวัติที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการของพระคาร์ดินัล ฮอร์เก้ มารีโอ เบร์โจโญ่,สงฆ์คณะเยสุอิต พระอัครสังฆราชบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนติน่า ...ประสูติเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 1936 ในบัวโนสไอเรส. พระองค์ทรงศึกษาด้านเทคนิคทางเคมี แต่แล้วทรงเลือกที่จะเป็นพระสงฆ์และเข้าสามเณราลัยที่วิลลา เดโวโต. วันที่  11 มีนาคม 1958 พระองค์ทรงเข้านวกสถานของคณะเยสุอิต ทรงสำเร็จการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ในประเทศชิลี. ในปี 1963, พระองค์กลับไปยังบัวโนสไอเรส, ทรงได้รรับปริญญาสาขาปรัชญาที่สามเณราลัยใหญ่ซานมิเกล St. Joseph major seminary of San Miguel).

จาก 1967-1970  พระองค์ทรงศึกษาวิชาเทววิทยาที่ซานมิเกลเพื่อรับปริญญา. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 1969 พระองค์ทรงรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์.  จาก 1970-1971  พระองค์ทรงผ่านการทดสอบครั้งที่สามที่ Alcala de Henares ในประเทศสเปน และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 1973  ทรงปฏิญาณเป็นนักบวชตลอดชีพ
พระองค์ทรงเป็นนวกจารย์ที่ Varilari ใน San Miguel ตั้งแต่ปี 1972-1973 พระองค์ยังสอนวิชาเทววิทยา
เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม 1973 พระองค์ได้รับเลือกเป็นเจ้าคณะแขวงที่ อาร์เจนตินาเป็นเวลา 6 ปี
ตั้งแต่ปี  1980-1986 พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งอธิการบดีคณะปรัชญาและเทววิทยาที่ซานมิเกลและเป็นคุณพ่อเจ้าอาวาสที่วัด Patriarca San Jose ในสังฆมณฑล San Miguel.
 ในเดือนมีนาคม 1986 พระองค์เสด็จไปประเทศเยอรมันนีเพื่อทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก.แล้วบรรดาอธิการส่งพระองค์ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยเอลซัลวาดอร์และจากนั้นก็ทำหน้าที่ผู้ฟังแก้บาปและผู้แนะนำฝ่ายจิต
 เมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 1992  สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ทรงแต่งตั้งพระองค์เป็นพระสังฆราชแห่ง Auca และผู้ช่วยพระสังฆราชแห่งบัวโนสไอเรส พระองค์ได้รับการอภิเษกเป็นพระสังฆราชที่อาสนวิหารแห่งบัวโนสไอเรสจากพระคาร์ดินัล Antonio Quarracino, Apostolic Nunzio Ubaldo Calabresi, and Bishop Emilio Ognenovic h of Mercedes-Lujan. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายนของปีนั้น
วันที่ 3 มิถุนายน 1997 พระองค์ได้รับการแต่งตั้งจาก Coadjutor Archbishop of Buenos Aires ให้สืบทอดตำแหน่งจาก Cardinal Antonio Quarracino เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 1998  พระองค์ทรงเป็น หัวหน้าผู้ประสานงาน(Adjunct Relator General) ของการประชุมสมัชชาพระสังฆราชครั้งที่ 10.ในเดือนตุลาคม 2001พระองค์ทรงทำหน้าที่เป็นประธานสภาพระสังฆราชแห่งอาร์เจนตินาตั้งแต่วันที่ ที่ 8 พฤศจิกายน 2005 จนถึง 8 พฤศจิกายน 2011.
เด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ทรงประกาศแต่งตั้งให้พระองค์เป็นคาร์ดินัลในที่ประชุมคณะพระคาร์ดินัล เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2001 ด้วยชื่อ Bellarmino (นักบุญโรเบิร์ต  แบลลาร์มีน)
พระองค์ทรงเป็นสมาชิกของสมณกระทรวงเพื่อพิธีนมัสการและศีลศักดิ์สิทธิ์;เพื่อผู้ได้รับศีลบวช;และเพื่อสถาบันผู้ได้รับการเจิมเป็นนักบวช;และสมาคมแห่งชีวิตแพร่ธรรม;สมณกระทรวงเพื่อครอบครัว;และคณะกรรมาธิการเพื่อกลุ่มประเทศละตินอเมริกา