foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

st.francis assisiนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี (ชีวประวัติของนักบุญสำหรับเด็กชาย)
    ในชีวิตวัยหนุ่ม ฟรังซิสเป็นคนร่ำรวยและมีความสุขกับสิ่งของเหล่านั้น แต่เมื่อท่านเริ่มป่วย ท่านรู้สึกได้ถึงการเรียกของพระเจ้าที่จะให้ท่านใช้ชีวิตเหมือนอย่างที่พระเยซูเจ้าได้ทรงกระทำ ฟรังซิสได้ตอบรับเสียงเรียกของพระเจ้า และเริ่มต้นที่จะออกเยี่ยมผู้ป่วยตามโรงพยาบาล และช่วยเหลือคนยากจน ฟรังซิสได้กล่าวว่า “เมื่อเราได้รับใช้คนยากจน เราก็ได้รับใช้พระคริสตเจ้า”
    ฟรังซิสเริ่มแต่งกายโดยสวมเสื้อผ้าคล้ายกับคนยากจน และท่านได้เริ่มเทศน์สอนทุกคนในเรื่องสันติสุขและความเป็นหนึ่งเดียวกัน ฟรังซิสกล่าวว่า “ทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างนั้น เปรียบเสมือนพี่น้องของเรา”  สิ่งที่ท่านได้ยกตัวอย่างอยู่เสมอว่าสิ่งเหล่านี้คือพี่น้องของเรานั้นก็คือ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว และบรรดาสัตว์ต่างๆ

    ในขณะที่กำลังภาวนาอยู่นั้น ฟรังซิสได้เห็นนิมิตถึงพระเยซูเจ้าที่อยู่บนไม้กางเขน และท่านก็มีความปรารถนาที่อยากจะเป็นดั่งพระเยซูเจ้า ร่างกายของฟรังซิสก็ได้มีแผลทั้งห้าเหมือนพระเยซูเจ้า และแผลเหล่านั้นก็อยู่กับท่านไปตลอดชีวิต ฟรังซิสเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1226

ฉลองวันที่ 4 ตุลาคม