^Back To Top

 • 1 1
  2 เมษายน – วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

บทที่ 3 : ปลูกฝังรากเหง้า ติดปีกให้บิน - เราสอนอะไร?

615 people who are poor in spiritบทที่ 3 : ปลูกฝังรากเหง้า ติดปีกให้บิน - เราสอนอะไร?
    ฉันกำลังทำสิ่งใดในการสอนคำสอน? โดยทั่วไปแล้ว งานคำสอนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เตรียมพร้อมให้เราแล้ว เช่น แผนการสอนที่กำหนดเนื้อหาของแต่ละชั้นเรียน คู่มือนักเรียน สื่อ-อุปกรณ์หลากหลายรูปแบบสำหรับใช้ในการสอน งานคำสอนที่เราทำก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานอภิบาลของโรงเรียนหรือของวัดอยู่แล้ว ฯลฯ
    ดังนั้น สำหรับเรา งานคำสอนจึงเป็นดังการสร้างรากฐานของสิ่งที่ผู้เรียนเคยรับรู้มา ให้ฐานรากนี้มีความลึกและกว้างสำหรับสิ่งที่เขาจะได้รับอีกในปีต่อๆ ไป ช่วยให้เขารู้และเข้าใจเนื้อหาคำสอนที่เรียนอย่างชัดเจนลึกซึ้งยิ่งขึ้น เห็นคุณค่ามากขึ้น ไม่ด้วยเพียงคำพูดเท่านั้นแต่ด้วยชีวิตของผู้เป็นศิษย์ เป็นประกาศก และมรณสักขีผู้ยืนยันความเชื่อ นี่คือพระพรที่ช่วยเราให้รู้จักเอกลักษณ์ในด้านจิตใจของตน ซึ่งก็คือ รู้จักรากเหง้าของเราเอง 

ปลูกฝังรากเหง้า
    ไม่ว่าใครย่อมชื่นชอบในเรื่องราวดีๆ โดยเฉพาะเรื่องราวประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นสามารถทำให้ความเชื่อของเรามีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ ชีวิตของบรรดานักบุญจะให้ภาพลักษณ์ของการดำเนินชีวิตว่าสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำ เราสามารถเข้าไปในประวัติศาสตร์ได้อาศัยชีวประวัติของบุคคลเหล่านี้ ประวัติศาสตร์สามารถสร้างแรงบันดาลใจและให้ความหวังแก่เราได้
    ตัวอย่างของซิสเตอร์แอน วัย 90 ปี ซึ่งสมัครเรียนคอร์สที่ชื่อว่า “ความเชื่อและวัฒนธรรมในสังคมปัจจุบัน” ร่วมกับนักศึกษาอีกมากมายหลายคนที่สมัครเรียนเช่นกัน การที่คนสองยุคได้ทำกิจกรรมและใช้ชีวิตร่วมกัน ทำให้เกิดการแบ่งปันประสบการณ์และชีวิตแก่กันและกัน คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสกับปรีชาญาณของคนรุ่นก่อน ทำให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และความมั่งคั่งให้แก่กัน ทำให้ประวัติคริสต์ศาสนาได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งสำหรับพวกเขา
    จิตวิทยาพัฒนาการสอนว่า มิติหนึ่งที่สำคัญของวัยรุ่นคือการสร้างเอกลักษณ์ การสอนคำสอนจึงเป็นการร่วมในกระบวนการสร้างเอกลักษณ์ของพวกเขา การสัมผัสกับประวัติศาสตร์ทำให้เขาเข้าใจเอกลักษณ์ของตนในฐานะที่เป็นประชากรของพระเจ้า การเรียนคำสอนทำให้พวกเขาค่อยๆ ซึมซับและรับเอาคุณค่าแห่งพระวรสารเข้าในตนเอง 

ไหนคือคุณค่า “การจับต้อง” หรือ “การสอนด้วยคำพูด”?
    ยุคประมาณปี ค.ศ. 1970 ในแวดวงการศึกษามีการเผยแผ่ความคิดที่ว่า สิ่งจับต้องได้นั้นมีคุณค่ามากกว่าการสอน จากวลีที่ว่า “การกระทำดังกว่าคำพูด” การสอนด้วยกิจกรรมจึงมีค่ามากกว่าการอธิบายด้วยคำพูดล้วนๆ เป็นความเข้าใจที่ว่าการเรียนรู้นั้นได้มาจากการสังเกตและการเลียนแบบ แต่หลังจากผ่านไปเกือบครึ่งศตวรรษจึงค่อยมีความเข้าใจใหม่ว่า ทั้งสิ่งที่จับต้องได้และการสอนด้วยคำพูดนั้นล้วนมีคุณค่า เมื่อสอนเนื้อหา เราก็กำลังแบ่งปันคุณค่าให้แก่ผู้เรียน อาศัยการสนทนาและการไตร่ตรองจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เรียนกับชีวิตของพวกเขา ทำให้เกิดการเลือกโดยอิสระที่จะยอมรับและปฏิบัติตามคุณค่าแบบคริสต์ที่ได้เรียนรู้จากพระคัมภีร์และข้อความเชื่อ
ครูคำสอนจึงมีหน้าที่อนุรักษ์และถ่ายทอดคุณค่าต่างๆ ที่ได้รับมา เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้รับพระพรที่มีค่านี้อย่างถูกต้องและมั่นคง นี่แหละคือความหมายที่ว่า การสอน คือการหยั่งรากให้ลึก 

ติดปีกให้บิน
    เราทุกคนย่อมฝันและย่อมต้องการฝัน เหตุว่าความหวังนั้นย่อมทำด้วยความฝัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนรุ่นเยาว์ ที่เราต้องช่วยให้พวกเขาเชื่อว่ามันคุ้มค่าที่จะมีชีวิต และชีวิตของพวกเขานั้นสามารถทำให้โลกเปลี่ยนไปได้ มนุษย์มีลักษณะเฉพาะคือสามารถหวัง ฝัน และจินตนาการได้ คำว่า “education” มาจากคำรากศัพท์เดิมที่มีความหมายว่า “เอาออกมา” นี่เป็นความหมายแท้ของ “การให้ความรู้” คือเป็นการดึงเอาจากสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้วให้เกิดความรู้ใหม่ เป็นการดึงเอาความหวังและความเชื่อในตัวบุคคลออกมาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
    ความหวังจึงต้องได้รับการดูแลและค้ำจุน เพราะความหวังเป็นปัจจัยหลักอันหนึ่งของศาสนาคริสต์ (เทียบ กจ. 2:16-17)  การเรียนคำสอนจะต้องช่วยสร้างกำลังใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งใจมากขึ้น ไปให้ไกลขึ้น เชื่อในตนเองและผู้อื่นอย่างเข้มแข็งขึ้น เติบโตขึ้นด้วยความไว้ใจในความสามารถของตนเอง ชื่นชมที่จะค้นพบและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
    นี่คือความหมายของการ “ติดปีกให้บิน”  แน่นอนคนบินไม่ได้ แต่นี่เป็นคำที่มีความหมายเชิงอุปมา “ปีก” หมายถึงความรักที่มั่นคงของพระเจ้าต่อเรา การสอนคำสอนเป็นการสร้างความไว้ใจในตนเอง ทำให้เขาสัมผัสประสบการณ์แห่งความรักของพระเจ้าต่อเขา ดังเพลงสดุดีที่ว่า “ข้าแต่พระเจ้า ความรักมั่นคงของพระองค์ประเสริฐยิ่งนัก บุตรแห่งมนุษย์จึงเข้ามาลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์” (สดด. 36:8)
    การสอนคำสอนอย่างดีด้วยความเอาใจใส่และความตั้งใจจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้เรียนได้ นี่คือความหมายส่วนหนึ่งของการ “ติดปีกให้บิน”

คำถามเพื่อการไตร่ตรอง
+ คุณยังจำเหตุการณ์พิเศษนั้นที่ผู้เรียนของคุณได้ “พบเจอ” อย่างแท้จริงได้ไหม? หรือเหตุการณ์ที่มีผู้เรียนสักคนเกิดความรู้สึกดีๆ กับตนเองไหม? ที่ทำให้คุณอยากจะหยุดเวลานั้นไว้ด้วยความรู้สึกรู้คุณในช่วงวเลานั้นหรือไม่?
+ คุณคิดถึงช่วงเวลาพิเศษนั้นอย่างไร?
+ ให้บรรยายถึงประสบการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึก “ทึ่ง” ในขณะที่สอน

คำสอนออนไลน์ ศีลศักดิ์สิทธิ์

7 Sacraments ๒๐๐๓๑๖ 0010 resize

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
10871
11922
59364
22793
390163
17082556
Your IP: 3.223.3.101
2020-04-02 23:25

สถานะการเยี่ยมชม

มี 133 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk