foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

bholyspirit

1. คำสอนของพระศาสนจักรยุคต้นๆและยุคปิตาจารย์
2. ข้อความเชื่อเรื่องพระจิตจากสภาสังคายนา
3. อัตลักษณ์และงานของพระจิต
4. ความศรัทธาต่อพระจิต
5. พระพรของพระจิต

อ่านทั้งหมด