foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ทำไมถึงต้องไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์?
ทำไมทุกวันอาทิตย์ถือเป็นวันสำคัญทางศาสนา?

ทำไมวันอาทิตย์ถึงสำคัญ?
คริสตชนกลุ่มแรกนั้นเป็นชาวยิว ชาวยิวถือวันเสาร์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ หรือ วันสับบาโต ซึ่งเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของชาวยิวที่สำคัญมาก เหนือสิ่งอื่นใด นี่เป็นสิ่งที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติ 10 ประการ หนึ่งวันในสัปดาห์ถูกกำหนดไว้แด่พระเป็นเจ้า นี่เป็นโอกาสที่จะได้พักผ่อนและใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและชุมชน โดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง และปราศจากการรบกวนของงาน
คริสตชนชาวยิวยังคงถือวันสับบาโตเรื่อยมา แต่เนื่องจากพระเยซูเจ้าทรงเป็นขึ้นจากความตายในวันอาทิตย์ พวกเขาจึงค่อยๆเปลี่ยนมาถือวันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์แทน นักบุญ อิกญาซิโอ ชาวอันติโอ๊ค กล่าวไว้ว่า “ผู้ที่มีชีวิตอยู่กับสิ่งเก่าๆได้มาสู่ความหวังใหม่ ไม่ต้องถือวันสะบาโตอีกต่อไป แต่ถือวันของพระเจ้าแทน เพราะชีวิตของเราได้รับพระพรจากพระองค์และจากความตายของพระองค์”

ข้าพเจ้าอธิษฐานเพียงลำพังไม่ได้หรือ?
    บางคนคิดว่าชีวิตจิตเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล แต่พระเจ้าทรงสร้างให้เราเป็นสัตว์สังคม  ส่วนที่เกี่ยวกับจิตที่สุดในตัวเราคือความสามารถที่จะรัก พระเจ้าทรงเป็นความรัก และมนุษย์เราถูกสร้างขึ้นในภาพลักษณ์ของพระองค์  ความรักเป็นสิ่งที่ต้องมอบให้และรับไว้ เพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกับผู้อื่นจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมีชีวิตจิตที่สมบูรณ์

พระเยซูเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไร?
    พระเยซูเจ้ารับสั่งกับผู้ติดตามพระองค์ให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง โดยเริ่มจากศาสนบริกร พระองค์ทรงอาศัยและทำงานร่วมกับอัครสาวก 12 คน พระองค์ทรงหมั่นสอนและรักษาผู้ที่มาเข้าเฝ้าพระองค์ พระองค์ยังตรัสอีกว่า “ที่ใดที่มีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา”
    ในคืนที่พระเยซูเจ้าทรงถูกทรยศ พระองค์ทรงให้คำสอนแก่ผู้ติดตามว่าต้องทำเช่นไรในการระลึกถึงพระองค์ พระองค์ไม่ได้ตรัสให้แยกย้ายกันไปและให้จินตนาการถึงพระองค์ แต่พระองค์ทรงเรียกเหล่าอัครสาวกมารวมตัวกันเพื่อทานอาหารค่ำมื้อสุดท้าย และตรัสกับพวกเขาว่า “จงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด”
    จึงไม่น่าแปลกใจที่ในพระคัมภีร์พันธะสัญญาใหม่ คริสตชนพยายามชุมนุมกันทุกวัน เพื่อที่จะ 'บิปัง' (คำที่พวกเขานิยามสำหรับการฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณ) คริสตชนได้สืบต่อธรรมเนียมนี้จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันอาทิตย์ วันของพระเจ้า

เราฉลองอะไรกันในพิธีบูชาขอบพระคุณ
หนังสือคำสอนอธิบายสิ่งที่เราทำในพิธีบูชาขอบพระคุณดังต่อไปนี้ “เราทำตามคำสั่งของพระเยซูเจ้าโดยการฉลองการระลึกถึงการเสียสละโดยสิ้นพระชนม์ของพระองค์
เราทูลถวายพระบิดาในสิ่งที่พระองค์ทรงมอบให้กับเรา ของถวายอันเป็นสิ่งสร้างของพระองค์ ขนมปังและเหล้าองุ่นที่ถูกเปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าด้วยอำนาจของพระจิตเจ้าและพระวาจาของพระเยซูเจ้า พระคริสตเจ้าทรงดำรงอยู่อย่างล้ำลึกในกาลปัจจุบัน
ดังนั้นเราจึงพิจารณาศีลมหาสนิทว่าเป็น
- การขอบพระคุณและสรรเสริญพระบิดา
- การระลึกถึงการเสียสละ และพระกายของพระคริสตเจ้า
- การปรากฏองค์(ประทับอยู่)ของพระคริสตเจ้าด้วยอานุภาพของพระวาจาและพระจิตเจ้า


ส่วนสำคัญของพิธีบูชาขอบพระคุณคืออะไรบ้าง?
ส่วนแรกของพิธีบูชาขอบพระคุณมุ่งเน้นไปที่การฟังพระวาจาของพระเจ้าตรัสกับเราผ่านทางพระคัมภีร์
ส่วนที่สองของพิธีบูชาขอบพระคุณมุ่งเน้นการเสกปังและเหล้าองุ่นเป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

ส่วนแรกได้รวมเราเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการที่เราร้องขอการอภัย ภาวนาร่วมกัน และสะท้อนถ้อยคำในพระคัมภีร์ผ่านจิตใจ โดยพื้นฐานของการเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ เราเสนอของถวายอันได้แก่ ปังและเหล้าองุ่น และรับของถวายอันล้ำค่าจากพระเจ้า ได้แก่ การประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าในพิธีศีลมหาสนิท นำมาซึ่งการอภัยบาป สันติสุข และการใกล้ชิดอย่างลึกซึ้งกับพระเจ้า

ทำงานวันอาทิตย์?
พระศาสนจักรคาดหวังและสนับสนุนให้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์และพักผ่อนในวันของพระเจ้า มีผู้คนบางกลุ่มมีภาระกิจจำเป็นในวันอาทิตย์ เช่น แพทย์ พยาบาล และบริการฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้รับความไม่เท่าเทียม ถึงขั้นอยุติธรรม ถูกกดดันให้ทำงานวันอาทิตย์ คริสตชนควรตื่นตัวในเรื่องนี้และพยายามต่อต้านเท่าที่ทำได้

ต้องพยายามสุดความสามารถของท่านในการเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เช่นการเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันธรรมดาที่ท่านมีเวลาว่าง หรือการเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันเสาร์ตอนเย็นเป็นอีกหนทางที่จะไม่ทำให้ท่านขาดการเข้าพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ ถ้าท่านขาดการเข้าร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ด้วยเหตุผลที่ดีพอ เช่นป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล ก็ไม่ถือเป็นบาป เพราะท่านจะเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างแน่นอน ถ้าท่านสามารถทำได้

สรุป
บทบัญญัติ 10 ประการได้มอบพันธะให้เราถือวันสับบาโตเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งกลายเป็นหน้าที่ของเราชาวคริสตชนที่จะต้องเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์

การละเลยบทบัญญัติ 10 ประการและคำสอนอันสำคัญยิ่งของพระเยซูเจ้า เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำและจะนำมาซึ่งบาปหนัก จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพระศาสนจักรถึงสอนเราว่า เรามีพันธะกิจต้องไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ เว้นเสียแต่ว่าเราจะป่วยจนไม่สามารถไปร่วมได้ หรือด้วยเหตุผลที่ดีพอ