foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

img_0181a-vi
  1. ประการแรก คือ วันอาทิตย์เป็นวันที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับประวัติแห่งความรอด เป็นวันที่พระเยซูเจ้าเสด็จกลับคืนพระชนมชีพ เราจึงถือวันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์
  2. ประการที่สอง คือ คริสตชนถือวันอาทิตย์เป็นวันที่พวกเราปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้า ที่ตรัสไว้ “จงทำดังนี้ เพื่อระลึกถึงเราเถิด” คริสตชนจึงมาร่วมชุมนุมกัน เพื่อร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพระคริสตเจ้า ในธรรมลึกล้ำแห่งปัสกา คือ ศีลมหาสนิท
  3. ประการที่สาม คือ คริสตชนถือวันอาทิตย์เป็นวันที่พวกเรานัดพบกัน เพราะเป็นการง่ายเมื่อต้องการร่วมกิจกรรม เราไม่ต้องเสียเวลาไปนัดวันอื่น เพราะคริสตชนจะมาร่วมถวายบูชามิสซาในวันอาทิตย์
  4. ประการที่สี่ คือ คริสตชนถือวันอาทิตย์เป็นวันหยุดพักจากการงานทั้งหมด เพื่อจะได้ใช้เวลากับพระและครอบครัว (เทียบกฎหมายพระศาสนจักร ข้อ 1246 , 1247)

พวกเราคงจะเข้าใจแล้วว่าทำไมคริสตชนจึงต้องไปวัดวันอาทิตย์ ดังนั้น ในฐานะที่เป็นคริสตชนที่ดีจึงต้องพยายามชักชวนเพื่อนฝูงพี่น้องมาร่วมมิสซาวันอาทิตย์กันมาก ๆ อย่ารอช้า เริ่มตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไป

จากหนังสือ คำสอน 5 นาที เล่ม 1