foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

forgiveness

การให้อภัย

การให้อภัยจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้ทำร้ายผู้อื่น หรือผู้อื่นได้มาทำร้ายเรา พระเจ้าทรงประทานการอภัยแก่เราเสมอทุกครั้งที่เราได้กระทำผิดไป