foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

feast day

วันฉลองศาสนนาม

วันฉลองศาสนนามเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ในปีพิธีกรรม เมื่อเราระลึกถึงหรือคิดถึงนักบุญและโอกาสพิเศษ คริสต์มาสและปัสกา ก็เป็นวันฉลองศาสนานาม เช่นกัน