consecration

การเสก

การเสก หมายถึง การ “ทำให้ศักดิ์สิทธิ์” ในพิธีบูชาขอบพระคุณ พระสงฆ์สวดภาวนาบทเสกศีล ทำให้ปังและเหล้าองุ่นกลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า