foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

confirmation

ศีลกำลัง

ศีลกำลังเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นหรือการเป็นสมาชิกภาพ ในศีลกำลังนี้เรารับพระพรของพระจิตเจ้า