foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

church

พระศาสนจักร

พระศาสนจักรเป็นชื่อเรียกประชากรของพระเจ้าบนโลกนี้ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระวรกายของพระคริสตเจ้า คำว่า พระศาสนจักร ยังสามารถหมายถึง วัด ได้อีกด้วย