foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

celebrant resize

ศาสนบริกร

เราเรียกผู้ที่นำพิธีนมัสการในพระศาสนจักรว่า ศาสนบริกร เพราะเขาเป็นผู้ช่วยให้ทุกคนเฉลิมฉลองความรักของพระเจ้า