foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

catechist

ครูคำสอน

ครูคำสอนคือผู้ที่สอนผู้อื่นให้รู้จักพระเจ้าและพระวาจาของพระองค์