แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

5. โนอาห์และน้ำวินาศ
    องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดิน และใจของเขาคิดแต่สิ่งชั่วร้ายอยู่ตลอดเวลา    องค์พระผู้เป็นเจ้าเสียพระทัยที่ได้ทรงสร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดิน และเศร้าพระทัย    จึงตรัสว่า "เราจะกวาดล้างมนุษย์ที่เราสร้างมานี้ให้หมดสิ้นจากแผ่นดิน ไม่ว่าคนหรือสัตว์ สัตว์เลื้อยคลานหรือนกในท้องฟ้า เพราะเรารู้สึกเสียใจที่ได้สร้างมา"
    โนอาห์เป็นคนดี เป็นคนชอบธรรมในท่ามกลางคนร่วมสมัย เขาดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า  ดังนั้น พระองค์จึงทรงต้องการจะช่วยเขาให้รอดพ้นจากการถูกลงโทษที่จะมาถึง        พระเจ้าตรัสกับโนอาห์ว่า “ จงต่อเรือด้วยไม้เป็นเรือขนาดใหญ่ที่สามารถลอยเหนือน้ำ    เราจะทำให้น้ำท่วมแผ่นดอน สิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดจะถูกทำลายในน้ำ ตัวเข้าและผู้ที่อยู่กับเจ้าเท่านั้นจะรอด
    โนอาห์กับบุตรของเขาลงมือสร้างเรือขึ้นมาลำหนึ่ง ตามที่พระเจ้าทรงตรัสกับเขา    เขาได้สร้างห้องหลายห้องในเรือเพราะว่าเขาได้นำสัตว์แต่ละชนิดมาอย่างละคู่ขึ้นมาบนเรือกับเขาตามที่พระเจ้าได้ตรัสกับเขา    เมื่อเรือพร้อมแล้วโนอาห์รวบรวมเสบียงใส่เรือ พาบุตรและครอบครัวของเขาขึ้นเรือ เขานำสัตว์แต่ละชนิดอย่างละคู่ขึ้นเรือไปกับเขา    พระเจ้าทรงปิดประตูเรือหลังจากที่พวกเขาเข้าไปแล้ว
    แล้วฝนก็เริ่มตกมา น้ำเทลงมาจากฟ้าและทำให้น้ำท่วมโลก ระดับนั้นสูงขึ้น สูงขึ้น ทำให้สัตว์ต่างๆ จมน้ำตายรวมทั้งมนุษย์ด้วย    นกหากิ่งไม้เกาะนอนไม่ได้ดังนั้น สิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดในโลกก็ได้จมน้ำตายหมด    โนอาห์และผู้ที่อยู่กับเขาในเรือเท่านั้นที่มีชีวิตรอดจากน้ำท่วมใหญ่ครั้งนั้น
        ในที่สุด หลังจากนานถึงสี่สิบวัน ฝนก็หยุดตก         และเมื่อน้ำเริ่มลด โนอาห์ก็ปล่อยนกกาออกไปตัวหนึ่งและในไม่ช้านกกาตัวนั้นก็กลับมาหาโนอาห์ และอีกเจ็ดวันต่อมา โนอาห์ก็ปล่อยนกพิราบออกไปตัวหนึ่ง นกพิราบนั้นก็กลับมาหาเขาเช่นกัน    ในที่สุด นกพิราบตัวที่สองที่โนอาห์ปล่อยออกไปอีกเจ็ดวันต่อมา มันกลับมายังเรือพร้อมกับคาบกิ่งมะกอกเทศกิ่งเล็ก ๆ มีใบเขียวสดมาด้วย โนอาห์จึงรู้ว่า น้ำลดจากพื้นแผ่นดินแล้ว  เขาคอยอีกเจ็ดวัน และปล่อยนกพิราบออกไปอีกครั้งหนึ่ง มันไม่กลับมาหาเขาอีกเลย    หลังจากนั้นไม่นานพระเจ้าได้ตรัสกับโนอาห์ว่า “บัดนี้เจ้าจงออกจากเรือได้แล้ว ทั้งตัวเจ้าและทุกสิ่งที่รอดมาพร้อมกับเจ้า พวกเขาออกมาจากเรือทั้งมนุษย์และสัตว์          และชีวิตใหม่ก็ได้เริ่มต้นจากเขาทั้งหมด โนอาห์ขอบคุณพระเจ้าและได้ทำพิธีบูชาถวายแด่พระเจ้าด้วย
    พระเจ้าตรัสกับโนอาห์ว่า “เราจะทำพันธสัญญาไว้กับเจ้า สำหรับมนุษย์และสัตว์ เจ้าและลูกหลานของเจ้าจะอยู่ภายใต้พันธสัญญานี้    เราขอสัญญากับเจ้าว่าเราจะไม่ให้น้ำท่วมโลกทำลายชีวิตในโลกนี้อีกต่อไป (ปฐก 6-9)