แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

24. ดาวิดกษัตริย์ในเยรูซาเล็ม
    หลังจากที่ซาอูลสิ้นพระชนม์ ดาวิดก็กลายเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลเขาได้ทำสงครามมีชัยชนะต่อกรุงเยรูซาเล็มและสถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงพระองค์ได้นำพระแท่นศักดิ์สิทธิ์แห่งพันธสัญญามายังกรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับแผ่นศิลาจารึกธรรมบัญญัติของพันธสัญญาที่ได้จารึกไว้    พระองค์ต้องการเยรูซาเล็มเป็นเมืองของพระเจ้า
ดาวิดเชื่อและไว้ใจในพระเจ้า พระองค์ต้องการที่จะซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาเมื่อท่านทำอะไรบางอย่างที่ไม่ดี ท่านจะยอมรับผิดและอ้อนวอนให้พระเจ้าให้อภัยให้กับท่าน    วันหนึ่งดาวิดเรียกหานาธัน    นาธันเป็นชายซึ่งพระเจ้าได้ทรงเลือกให้เป็นประกาศกผู้เผยพระวจนะ    ดาวิดกล่าวกับนาธันว่า “เราอยู่ในพระราชวังที่สวยงามยิ่ง แต่ว่าพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ยังคงอยู่ในกระโจม เราต้องการสร้างพระวิหารของพระเจ้า”
    วันรุ่งขึ้น นาธันกลับมาหาดาวิดและทูลว่า “พระเจ้าไม่ต้องการให้พระองค์สร้างพระวิหารให้พระองค์ และในทางตรงกันข้าม พระเจ้าทรงมีพระประสงค์จะสร้างราชวงศ์ให้พระองค์    เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์พระราชโอรสของพระองค์จะเป็นผู้สร้างพระวิหารให้แก่นามของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงดูแลให้ลูกหลานของเขาเป็นกษัตริย์ครองราชย์ตลอดไป คำพูดนี้ยังคงเป็นความจริงตลอดไป และดังนั้นประชากรของพระเจ้าก็จะเชื่อว่าพระผู้ไถ่ที่ยิ่งใหญ่ “พระแมสสิยาห์” ผู้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับมนุษย์จะมาจากเชื้อพระวงศ์ของดาวิด (2 ซมอ 7)