แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

28. กษัตริย์สองพระองค์ในชาติเดียวกัน
    หลังจากกษัตริย์ซาโลมอนสิ้นพระชนม์ เรโหโบอัมพระราชโอรสต้องการจะเป็นกษัตริย์ในกรุงเยรูซาเล็ม    เหล่านักปราชญ์ได้ถวายคำแนะนำแก่พระองค์ว่า ในสมัยพระบิดาของท่านได้เรียกร้องเครื่องบรรณาการมากมายจากชาวนา  และเก็บภาษีอย่างรุนแรงจากพ่อค้า ถ้าพระองค์เรียกร้องให้น้อยลงชาวอิสราเอลทั้งหมดก็จะยอมรับท่านเป็นกษัตริย์ของพวกเขา
    แต่โรโหโบอัมไม่ยอมฟังคำแนะนำของเหล่าผู้เฒ่านักปราชญ์    ดังนั้น ชนชาติต่างๆ จำนวนสิบเผ่าที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือของประเทศจึงพูดกันว่า เราไม่ต้องการกษัตริย์ที่มาจากพระราชวังของดาวิด เราจะเลือกกษัตริย์ของเราเอง คงเหลือแต่เผ่ายูดาห์ซี่งได้รับการตั้งชื่อตามบุตรชายของยาโคบและอาศัยอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มเท่านั้นที่ยังจงรักภักดีต่อเรโหโบอัม    และนับแต่นั้นมาก็มิใช่มีกษัตริย์องค์เดียวครองกรุงเยรูซาเล็ม แต่ยังมีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งในเมืองเซเคมหรือสะมาเรีย