แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

30. พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ
    กษัตริย์แห่งอิสราเอลหลายองค์มักจะลืมพระเจ้าและพันธสัญญาของพระองค์    แต่พระเจ้ายังคงรักษาพันธสัญญาของพระองค์    พระองค์ได้ส่งบรรดาประกาศกให้มาพูดกับกษัตริย์และประชาชนในนามของพระองค์
    กษัตริย์อาหับเป็นอีกองค์หนึ่งที่ทำการเคารพรูปบูชาพระบาอัล    เอลียาห์เป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า    เขาไปเฝ้ากษัตริย์อาหับและทูลว่า”พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอลซึ่งข้าพเจ้ารับใช้ทรงพระชนม์อยู่ฉันใด จะไม่มีน้ำค้างหรือฝนตกในปีต่อๆ ไป จนกว่าที่ข้าพเจ้าจะสั่งฉันนั้น”
    เอลียาห์มีความเกรงกลัวอำนาจของกษัตริย์    เขาจึงได้หนีข้าไปยังโฟนีเซีย ที่นั่นเขาได้อาศัยอยู่กับหญิงยากจนคนหนึ่ง เธอเป็นม่ายและมีบุตรชายอยู่คนหนึ่งต่อมาบุตรชายของนางป่วยแล้วก็ตาย แล้วหญิงคนนั้นก็บ่นกับเอลียาห์ว่า “ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้า ท่านต้องการอะไรจากดิฉัน ท่านมาที่นี่เพื่อเตือนให้ดิฉันระลึกถึงความผิด เพื่อฆ่าลูกชายของดิฉันหรือ” เอลียาห์รับเด็กมาจากอ้อมกอดของนาง อุ้มไปวางบนเตียงของตนในห้องชั้นบนที่เขาพักอยู่ เอลียาห์นอนทับเด็กคนนั้นสามครั้งแล้วร้องเรียกพระยาห์เวห์ว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า ขอให้เด็กมีลมหายใจอีกครั้งหนึ่งเถิด”     พระยาห์เวห์ทรงฟังเสียงร้องของเอลิยาห์ เด็กก็มีลมหายใจอีกครั้งหนึ่ง เขาก็มีชีวิต    เอลียาห์นำเด็กจากห้องชั้นบนลงไปชั้นล่างและมอบให้มารดา (1 พกษ 17)