แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

37. พระเจ้าต้องการให้อภัยแก่ประชากรของพระองค์
    พระเจ้าทรงตรัสกับประชากรของพระองค์โดยผ่านประกาศกเอเสเคียลว่า เพราะว่าพวกเจ้าไม่มีความเชื่อในเรา เพราะว่าพวกเจ้าไม่ฟังคำของเรา แต่ยังกระทำผิดต่อพระบัญญัติของเรา เจ้าจึงต้องสูญเสียประเทศของเจ้า และบัดนี้เจ้าต้องมีชีวิตอย่างคนพลัดบ้านพลัดเมือง    บัดนี้ชาวบาบิโลนกล่าวว่า คนเหล่านี้เป็นประชากรของพระยาห์เวห์ ถึงกระนั้นเขาก็ยังถูกขับไล่ออกไปจากแผ่นดินของพระองค์    เขากำลังเยาะเย้ยท่านและเยาะเย้ยเรา    แต่พวกเขาจะได้เรียนรู้ว่า เราเป็นพระเจ้าของท่าน เราจะนำท่านออกมาจากนานาชาติ เราจะรวบรวมท่านมาจากทุกแผ่นดิน และนำท่านเข้ามาในแผ่นดินของท่าน    เราจะทำให้ท่านเป็นคนใหม่ ผู้ที่จะรับใช้เราด้วยความซื่อสัตย์     เราจะนำใจหินออกไปจากร่างของท่านและให้ใจเนื้อแก่ท่าน เราจะใส่จิตใจของเราภายในท่าน จะทำให้ท่านดำเนินชีวิตตามข้อกำหนดของเรา ท่านจะรักษาและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของเรา    ท่านจะอาศัยอยู่ในแผ่นดิน    ที่เราให้แก่บรรพบุรุษของท่าน ท่านจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของท่าน (อสค 36 : 20-28)