แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

57. พระเยซูเจ้าทรงเรียกคนบาป
    คนเก็บภาษีเป็นคนไม่สู้ดีนัก เขาเหล่านั้นมักจะเรียกเก็บภาษีมากกว่าที่กำหนดไว้ เขาเหล่านั้นทำงานให้กับกรุงโรม ผู้ปกครองประเทศ    ด้วยเหตุนี้ พวกฟาริสีจึงไม่ต้องการจะเกี่ยวข้องกับเขาเหล่านี้
    วันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จไปที่ชายฝั่งทะเลกาลิลี พระองค์เห็นคนเก็บภาษีคนหนึ่งชื่อเลวี    นั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีของเขา พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด” เลวีลุกขึ้นแล้วก็ตามพระองค์ไป    เมื่อพระเยซูเจ้ารับประทานอาหารเย็นในบ้านของเลวี คนเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆ อีกหลายคนก็ทานอาหารกับพระองค์และสาวกของพระองค์    ฟาริสีและธรรมาจารย์เห็นเหตุการณ์ดังกล่าว จึงถามสาวกของพระองค์ว่า “ทำไมอาจารย์ของท่านกินอาหารกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่า"  17พระ เยซูเจ้าทรงได้ยินดังนั้นจึงตรัสตอบว่า "คนสบายดีไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บไข้ต้องการ เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก 2 :  13-17)