foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

57. พระเยซูเจ้าทรงเรียกคนบาป
    คนเก็บภาษีเป็นคนไม่สู้ดีนัก เขาเหล่านั้นมักจะเรียกเก็บภาษีมากกว่าที่กำหนดไว้ เขาเหล่านั้นทำงานให้กับกรุงโรม ผู้ปกครองประเทศ    ด้วยเหตุนี้ พวกฟาริสีจึงไม่ต้องการจะเกี่ยวข้องกับเขาเหล่านี้
    วันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จไปที่ชายฝั่งทะเลกาลิลี พระองค์เห็นคนเก็บภาษีคนหนึ่งชื่อเลวี    นั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีของเขา พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด” เลวีลุกขึ้นแล้วก็ตามพระองค์ไป    เมื่อพระเยซูเจ้ารับประทานอาหารเย็นในบ้านของเลวี คนเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆ อีกหลายคนก็ทานอาหารกับพระองค์และสาวกของพระองค์    ฟาริสีและธรรมาจารย์เห็นเหตุการณ์ดังกล่าว จึงถามสาวกของพระองค์ว่า “ทำไมอาจารย์ของท่านกินอาหารกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่า"  17พระ เยซูเจ้าทรงได้ยินดังนั้นจึงตรัสตอบว่า "คนสบายดีไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บไข้ต้องการ เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก 2 :  13-17)