แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

58. พระเยซูเจ้าเลือกอัครสาวกสิบสองคน
    พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นไปบนภูเขา ได้ทรงเรียกผู้ที่ทรงพอพระทัย เขาก็มาเฝ้า พระองค์ทรงเลือกไว้เพียง 12 คน เขาเหล่านั้นอยู่กับพระองค์ตลอดเวลา ดูว่าพระองค์ทำอะไร และฟังว่าพระองค์สอนอะไร พระองค์ต้องการส่งคนทั้ง 12 คนออกในฐานะสาวกของพระองค์    เพื่อเขาจะได้นำข่าวดีไปให้ประชาชนและรักษาคนเจ็บในพระนามของพระองค์    สาวกทั้งสิบสองคน คือ ซีโมน พระองค์ทรงตั้งชื่อใหม่ให้เขาว่า “เปโตร”  ยากอบบุตรของเศเบดี และยอห์น น้องชายของยากอบ พระองค์ทรงตั้งชื่อให้สองพี่น้องนี้ว่า "โบอาแนรเกส" ซึ่งแปลว่า "ลูกฟ้าร้อง" อันดรูว์ ฟิลิป บารโธโลมิว มัทธิว  โทมัส ยากอบบุตรของอัลเฟอัส ธัดเดอัส ซีโมนจากกลุ่มชาตินิยม  และยูดาสอิสคาริโอท ผู้ที่จะทรยศต่อพระองค์ (มก 3 : 13-19)