foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

76. ความเชื่อของคนตาบอด
    ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินมาใกล้เมืองเยริโค ชายตาบอดคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ริมทาง    เมื่อเขาได้ยินเสียงผู้คนผ่านมา เขาจึงถามว่า “เกิดอะไรขึ้น?”มีคนบอกเขาว่า พระเยซูชาวนาซาเร็ธกำลังเสด็จผ่านมา    คนตาบอดจึงร้องขึ้นว่า “ข้าแต่พระเยซู โอรสของกษัตริย์ดาวิดท่านข้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิด”    ผู้คนที่เดินข้างหน้าได้ดุว่าเขาบอกให้เงียบ แต่เขากลับตะโกนดังยิ่งกว่าเดิมว่า “พระโอรสชองกษัตริย์ดาวิดท่านข้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิด”     พระเยซูเจ้าทรงหยุดตรัสสั่งให้นำคนนั้นเข้ามา    เมื่อเขาเข้ามาใกล้พระองค์ตรัสถาว่า “ท่านอยากให้เราทำอะไรให้”    เขาทูลว่า”พระเจ้าข้าให้ข้าพเจ้ามองเห็นเถิด”    พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงมองเห็นเถิดความเชื่อของท่านช่วยทานให้รอดพ้นแล้ว”    ทันใดนั้น เขาก็มองเห็นได้อีกและเดินตามพระองค์ไปพลางถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าประชาชนทั้งปวงเห็นเช่นนั้น ต่างร้องสรรเสริญพระเจ้า (ลก 18 : 35-43)