สภาซันเฮดริน  (Sanhedrin)
ศาลสูงสุดของชาวยิวซึ่งประชุมกันที่กรุงเยรูซาเล็ม (มธ. 26.59 / มก. 14.55 / ลก. 22.66/ กจ 4.15) แต่บางครั้งก็ใช้คำนี้กับศาลทั่วไป (มธ 5.22) ในสมัยพันธสัญญาใหม่ สภาซันเฮดรินประกอบด้วยมหาสมณะซึ่งทำหน้าที่ประธาน และสมาชิกจำนวน 70 คน มีอำนาจหน้าที่ควบคุมกิจการด้านศาสนาทั้งหมดของชาวยิวในการตีความบทบัญญัติของโมเสส คำตัดสินของสภาซันเฮดรินในเรื่องนี้ถือเป็นที่สุด นอกนั้น สภายังทำหน้าที่ปกครองบ้านเมืองและพิจารณาคดีอาญาตามที่รัฐบาลโรมันมอบอำนาจให้ แต่ไม่มีอำนาจลงโทษประหารชีวิตผู้กระทำผิด (ยน. 18.31)