foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

การเข้าสุหนัต (Circumcision)
คือ พิธีขริบหนังหุ้มปลายองคชาติ โดยปกติจะทำเมื่อเด็กชายเกิดได้แปดวัน (ปฐก 17.10-14) เป็นเครื่องเตือนใจที่ติดกายให้ระลึกถึงความสัมพันธ์ฝ่ายจิตใจระหว่างพระเจ้ากับประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรร