แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

องค์พระผู้เป็นเจ้า (Lord)
           (นักบุญโทมัส ยืนยันความเชื่อในพระเยซูเจ้าว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า”)
แปลตรงตัวว่า”เจ้านาย”   ในพันธสัญญาเดิมหมายถึง “พระยาเวห์” แต่ชาวยิวเลี่ยงที่จะเรียกพระนามที่พระเจ้าเปิดเผยกับโมเสส จึงใช้คำ “อโดนาย” หมายถึงพระบิดาเจ้า

แต่ในพันธสัญญาใหม่ คำนี้ใช้เรียกพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพและประทับ ณ เบื้องขวาของพระบิดา (มก. 12.36 / กจ. 2.36 / รม. 10.9 / ฟป. 2.11)