พระวรสาร หรือ “ข่าวดี” (Gospel)
พยานหลักฐานสำคัญถึงพระชนมชีพและคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้า เป็นหัวใจของพระคัมภีร์ทั้งหมดและมีตำแหน่งสำคัญเป็นเอกในพระศาสนจักร

พระวรสารกล่าวถึงความบรมสุขอันเป็นศูนย์กลางการเทศน์สอนของพระเยซูเจ้าคำเทศน์สอนของพระเยซูเจ้าที่นำความรอดพ้นมาให้มวลมนุษย์ สาระสำคัญคือ พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาที่ทรงรักมนุษยชาติ ทรงส่งพระบุตรมาบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อทรงรับทรมานชดเชยบาปของมนุษย์ ทำให้มนุษย์คืนดีกับพระเจ้า ได้รับความรอดพ้น กลับเป็นบุตรของพระเจ้า มิสทธิในมรดกนิรันดรร่วมกับพระครืสตเจ้า  มนุษย์ทุกคนจึงเป็นพี่น้องกันและรักกัน คริสตชนทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับศีลบวชที่หน้าที่ประกาศพระวรสาร