พระตรีเอกภาพ (Trinity)
พระตรีเอกภาพหมายถึง “พระเจ้าเดียว มีสามพระบุคคล”   คือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต ทั้งสามพระบุคคลทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว เพราะแต่ละพระบุคคลทรงเหมือนกันในความเต็มเปี่ยมของพระธรรมชาติหนึ่งเดียวกัน และแยกออกจากกันไม่ได้
    ทั้งสามพระบุคคลทรงแตกต่างกันอย่างแท้จริง โดยพระบิดาทรงบังเกิดพระบุตร พระจิตเจ้าทรงสืบเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตร