นักบวชชาย (Brother)  / นักบวชหญิง (Sister) –Religious Life
สมาชิกของสถาบันชีวิตที่ถวายแล้ว  อุทิศตนเป็นพิเศษในการรับใช้พระเจ้าและพระศาสนจักรทั้งครบ อยู่ภายใต้อำนาจสูงสุดของพระศาสนจักร ในลักษณะพิเศษ มุ่งสู่ความครบครันแห่งสถานภาพของตน
ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักร (Code of Canon Law ) บรรพ 2 “ประชากรของพระเจ้า”  “บรรดาสมาชิกของสถาบันชีวิตที่ถวายแล้ว ที่เป็นประธานหรือช่วยเหลือสมาคมต่างๆ ซึ่งรวมตัวกับสถาบันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง พึงเอาใจใส่ให้สมาคมนั้นช่วยงานแพร่ธรรมที่ดำเนินอยู่ในสังฆมณฑล เฉพาะอย่างยิ่ง โดยการร่วมมือกับสมาคมอื่นๆ ซึ่งมีแนวปฏิบัติงานแพร่ธรรมร่วมกันอยู่แล้วในสังฆมณฑล ภายใต้การนำของผู้ใหญ่ผู้ทรงอำนาจประจำท้องถิ่น

นอกจากนี้ ยังดำเนินชีวิตภราดรภาพ เสมือนเป็นครอบครัวพิเศษในองค์พระคริสตเจ้า ให้ทุกคนช่วยแหลือซึ่งกันและกัน หยังรากและตั้งฐานบนความรัก สมาชิกต้องเป็นตัวอย่างในการคืนดีของสรรพสิ่งในองค์พระคริสตเจ้า (ข้อ 603)

นักบวชชาย (Brother)  / นักบวชหญิง (Sister) –Religious Life แบ่งเป็น 2  ประเภท
ประเภทแรก  นักบวชแบบแพร่ธรรม
 (อ้างแล้ว ภาค 3 ข้อ 2) “คริสตชนที่ปฏิญาณตนปฎิบัติ
ตามคำแนะนำแห่งพระวรสาร ในการถือความบริสุทธิ์ (ถือโสด) ความยากจน (ไม่ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน) และความนอบน้อมเชื่อฟัง (ขึ้นตรงต่อผู้ใหญ่ที่มีสิทธิอำนาจของสถาบัน) โดยคำปฏิญาณหรือโดยพันธะศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ตามกฎข้อบังคับเฉพาะของสถาบัน (คณะนักบวช)
ประเภทที่ 2 นักพรตแบบพิศเพ่งรำพึง
(อ้างแล้ว ข้อ 603) เป็นการดำเนินชีวิตแบบฤาษีหรือโดด
เดี่ยวจากสังคม ซึ่งคริสตชนอุทิศชีวิตของตน เพื่อสรรเสริญพระเจ้า และเพื่อความรอดของโลก โดยการดำเนินชีวิตแยกจากโลกอย่างเคร่งครัดขึ้น ในความเงียบแห่งสันโดษ ทั้งในการภาวนาและการใช้โทษบาปอย่างไม่หยุดหย่อน