แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การกลับคืนชีพของเนื้อหนัง (Resurrection)
     การกลับคืนชีพของเนื้อหนังหมายความว่า สถานภาพอันมีขอบเขตของมนุษย์ ที่วิญญาณแยกออกจากร่างกาย วิญญาณจะไปพบกับการพิพากษาแต่ละบุคคลในทันทีที่สิ้นชีวิต  จะไปสู่ความบรมสุขในสวรรค์ทันที หลังจากได้รับการชำระเพียงพอในไฟชำระ หรือจะไปรับการลงโทษตลอดนิรันดรในนรก “การตายในพระเยซูคริสตเจ้าหรือตายในพระหรรษทานของพระเจ้า คือปราศจากบาปหนัก จะสามารถเปลี่ยนกิจการของตนเป็นกิจการของความนอบน้อมเชื่อฟังและของความรักต่อพระบิดา

“ต่อไปนี้คือถ้อยคำที่เชื่อถือได้ ถ้าเราตายพร้อมกับพระเยซูเจ้า เราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์” (2 ทธ. 2.11) แต่สักวันหนึ่งร่างกายที่ตายได้ของเราจะได้รับชีวิตกลับคืนมาอย่างรุ่งเรืองในวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้า (พระเยซูคริสตเจ้า) จะเสด็จกลับมาอีกครั้ง
    พระเยซูเจ้าจะทรงทำให้ทุกคนกลับคืนชีวิตในวันสุดท้ายพร้อมกับร่างกายที่ไม่รู้จักเสื่อมสลาย “ผู้ที่ได้ทำความดีจะกลับคืนชีวิตมารับชีวิตนิรันดร ส่วนผู้ที่ทำความชั่วก็จะกลับคืนชีวิตมารับโทษทัณฑ์” (ยน. 5.29) (ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 203-206)