แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

อับราฮัม (Abraham)
อับราฮัมซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งที่ได้กระทำให้พันธสัญญากับพระเจ้าที่เกี่ยวกับพระผู้ไถ่กู้ (พระเมสสิยาห์) สำเร็จไป
 1.  นักบุญมัทธิวให้รายชื่อลำดับพระวงศ์ของพระเยซูเจ้า (มธ 9.27) ย้อนกลับไปถึงอับราฮัม ทั้งนี้เพื่อแสดงว่าพระเยซูเจ้าทรงสืบตระกูลมาจากอับราฮัม (มธ.1.1.-17)
2.ประวัติความเป็นมา พระเจ้าทรงเลือกอับราฮัม โดยตรัสเรียกท่านให้ออกจากประเทศที่ท่านอยู่ เพื่อกระทำให้ท่านเป็น “บิดาของชนชาติจำนวนมาก (ปฐก 17.5)  และทรงสัญญาว่า “บรรดาเผ่าพันธุ์ทั้งสิ้นทั่วแผ่นดินจะได้รับพรเพราะท่าน” (ปฐก 12.3) และพระเจ้าทรงกระทำตามพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้กับอับราฮัมและบุตรหลานของท่านโดยการส่ง “พระบุตรของพระเจ้า… เพื่อทรงไถ่กู้ผู้ที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ และทำให้เราได้เป็นบุตรบุญธรรม” (กท 4.4-5)
3. อับราฮัมได้ชื่อว่าเป็น “บิดาของผู้มีความเชื่อ” (รม. 4.11-18)
4.อับราฮัมเป็นแบบฉบับของการภาวนา ท่านยังคงเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์ของพระเจ้าแม้ในขณะที่ถูกทดลอง ท่านยังวิงวอนเพื่อคนบาปด้วยความมั่นใจกล้าหาญ (ปฐก. 12.1-3/บทที่ 19)