โหราจารย์   / คณะบัณฑิต   / พญา 3 องค์ (Magi)
 ในพระวรสารนักบุญมัทธิว บทที่ 2 ข้อ 1-12 กล่าวถึง  บรรดาโหราจารย์มานมัสการพระเยซูเจ้า  พระศาสนจักรคาทอลิกถือวันที่ 6 มกราคม เป็นวันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ (Epiphany)โหราจารย์ ภาษาอังกฤษ magi   เป็นพหูพจน์ของ magus  ซึ่งมาจากภาษาเปอร์เซียเดิมว่า magu  หมายถึงชนชั้นพระสงฆ์ของพวกตะวันออกในสมัยโบราณ  แต่ในพระวรสารนักบุญมัทธิวหมายถึงนักปราชญ์และโหราจารย์

จำนวนและชื่อของโหราจารย์      คนส่วนมากไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้ในชีวิตปฐมวัยของพระเยซูเจ้า  แต่ที่เชื่อกันว่า 3 องค์เพราะมาจาก 3 สิ่ง คือ ทองคำ  กำยาน  มดยอบ (myrrh) ที่โหราจารย์ถวายแด่พระเยซูเจ้า  ในพระวรสารไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่ในประเพณีของชาวตะวันตก  มีอ้างชื่อของกัสปาร์  เมลคีออร์  และบัลทาซาร์  ในประเพณีของชาวซีเรียกล่าวถึงลาร์วันดัด  ฮาร์มีสดัส  และกูชนา-ซับ  ในประเพณีของชาวอาร์มีเนีย  อ้างชื่อ  กาบา  บาดาลีมา ฯลฯ ไม่เหมือนกัน
สถานที่กำเนิดนักบุญมัทธิวกล่าวเพียงว่าบรรดาโหราจารย์มาจากทิศตะวันออก  อาจหมายถึงเมโสโปเตเมียหรือเปอร์เซีย  บางคนว่าหมายถึง บาบิโลน  บางคนว่าอาเรเบีย  บางคนว่าของถวาย 3 ประการ หมายถึงทวีปยุโรป  เอเชีย และอาฟริกา  บางครั้งมีคนคิดเห็นว่าหมายถึงลูกชายทั้ง 3 ของโนอาห์ คือ เชม  ฮาม  และยาเฟท  ซึ่งหมายถึงครอบครัวมนุษย์ต่อมามีคนแนะนำว่า  หมายถึงการเรียกมนุษย์ทุกคนให้มาหาพระคริสตเจ้า
พระธาตุของโหราจารย์เชื่อกันว่าอยู่ที่อาสนวิหารแห่งกรุงโคโลญ  ประเทศเยอรมัน  แต่ก็มีคนสงสัยเหมือนกันพิสูจน์ไม่ได้ว่าจริง
ความหมายทางพิธีกรรม  หากนักบุญมัทธิวต้องการเน้นว่า  การบังเกิดของพระคริสตเจ้าทำให้คำทำนายของประกาศกสำเร็จบริบูรณ์  จึงเกิดคำถามได้ว่า เป็นคำทำนายของประกาศกใด  พิธีกรรมในวันฉลองนี้อ้างถึง อิสยาห์ 60.6   กล่าวว่า   “บรรดาเหล่านั้นจากเชบาจะมา  เขานำทองคำ  และกำยาน  และจะบอกข่าวดีถึงกิจการอันน่าสรรเสริญของพระเจ้า”
เพลงสดุดี 72: 10-11   กล่าวว่า  “บรรดาพระราชาแห่งเมืองทารชิช  และของเกาะทั้งปวงถวายราชบรรณาการของพระราชาแห่งเชบา  และเสบานำของกำนัลมา  ขอพระราชาทั้งปวงกราบลงไหว้ท่าน    บรรดาประชาชาติจงปรนนิบัติท่าน”
ดังนั้นจากคำทำนายของอิสยาห์และสดุดี  ทำให้เราเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าทรงบังเกิดมาเพื่อมนุษย์ทุกคน  โดยมีบรรดาโหราจารย์เป็นตัวแทน
สรุปเรื่องบรรดาโหราจารย์ในพระวรสาร  ทำให้เราเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าทรงบังเกิดมาเพื่อมนุษย์ทุกคน  เราไม่จำเป็นต้องสนใจชีวิตของบรรดาโหราจารย์  แต่เรื่องนี้ทำให้เราเข้าใจชีวิต  จุดมุ่งหมายและพันธกิจของพระเยซูเจ้าชัดเจนยิ่งขึ้น