พระคริสตเจ้า (Christ / Messiah)
คำว่า “คริสต์” มาจากภาษากรีก (Christos) คำว่า “เมสสิยาห์” เป็นภาษาฮีบรู แปลว่า “ผู้รับเจิม”   เช่น กษัตริย์ยิว ประกาศก เมื่อชาวยิวไม่มีกษัตริย์ปกครองแล้ว ความคิดเรื่องนี้จึงมุ่งไปยังบุคคลซึ่งจะมาในอนาคตและจะทำให้อุดมการณ์ของประชากรนี้เป็นจริง พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนและทำการอัศจรรย์ต่างๆตามคำทำนายของประกาศกเกี่ยวกับลักษณะของพระเมสสิยาห์ ประชาชนจึงเชื่อว่า พระองค์คือพระเมสสิยาห์ (ยน. 6.15) ผู้ที่เชื่อในพระคริสตเจ้า จึงได้ชื่อว่า “คริสตชน” (เทียบ กจ. 11.26)

พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระคริสตเจ้าเพราะได้รับการเจิมจากพระบิดา ในองค์พระจิตเจ้า.  เพื่อพันธกิจของการไถ่กู้  พระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ที่ชาวอิสราเอลรอคอยที่พระบิดาทรงส่งพระองค์ลงมาในโลก  นอกจากนี้ พระเยซูเจ้าทรงเรียกพระองค์เองว่า “บุตรแห่งมนุษย์” เพื่อให้ตรงกับคำทำนายของประกาศกดาเนียล (ดนล. 7.13) เพื่อแสดงว่าทรงเป็น “พระเมสสิยาห์”
    พระเยซูเจ้าทรงรับตำแหน่งพระเมสสิยาห์ ในความหมายว่า “ลงมาจากสวรรค์”   (ยน. 3.13) การเจิมน้ำมัน (หรือชโลม) คือการเทน้ำมันบนวัตถุหรือบุคคลเป็นสัญลักษณ์ว่าคนหรือสิ่งของนั้นถูกแยกไว้สำหรับพระเจ้าโดยเฉพาะ เช่น การเจิมตั้งกษัตริย์ มหาสมณะ หรือประกาศก เป็นต้น
พระเยซูเจ้าได้รับสมญาว่า "พระผู้ไถ่" (Great Redeemer) นั้น เป็นเพราะพระองค์ได้ทรงพยายามให้เชื้อสายของอาดัมที่กินผลไม้ อันทำให้ต้องตายทางวิญญาณ จนเกิดมี "บาปกำเนิด" กันทุกคนนั้น   (พระองค์ทรงช่วยมนุษยชาติ) ให้ได้กินผลไม้แห่งชีวิต (Tree of Life) กันเสียใหม่ แล้วพ้นจากบาปกำเนิด กล่าวคือการปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ จนเข้าถึงแผ่นดินของพระเจ้าได้"
    "ความหมายของการไถ่กู้ที่แท้จริงของพระเยซูเจ้าคือ การทำให้มีการเกิดใหม่  (ยน. 3.3) พระคริสตเจ้าได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระเมสสิยาห์ (พระผู้ไถ่กู้) เมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพ และตั้งแต่นั้นมา พระธรรมชาติมนุษย์ของพระองค์ได้รับศักดิ์ศรีในฐานะเป็นพระบุตรของพระเจ้า (กจ.13.33)
พระพระเยซูเจ้าทรงรับเอาร่างกายมาประสูติเป็นมนุษย์  จากพระนางมารีย์ด้วยพระอานุภาพของพระจิต  มีเหตุผล 4 ประการคือ
1. เพื่อช่วยเราให้รอด “โดยให้เราคืนดีกับพระเจ้า เป็นพระเจ้าที่ทรงรักเราและได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาเป็นเครื่องบูชาเพื่อไถ่โทษบาปของเรา  (1 ยน. 4:10) “พระบิดาทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาให้เป็นผู้ช่วยโลกให้รอด”  ( 1 ยน. 4:14) “พระองค์ได้ปรากฏมาเพื่อทรงลบล้างบาปให้สิ้นไป”  (1 ยน. 3:5)
2. เพื่อให้เรารู้ถึงความรักของพระเจ้า “ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราคือพระเจ้าทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตร” (1 ยน. 4:9)
“พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร” (ยน. 3:16)
3. เพื่อทรงเป็นแบบอย่างแห่งความศักดิ์สิทธิ์สำหรับเรา   “จงรับแอกของเราไปแบกไว้   และจงเรียนรู้จากเรา”  (มธ. 11:29)  “เราคือหนทาง  ความจริง  และชีวิต”  (ยน. 14:6)
4. เพื่อให้เราเป็น   “ผู้มีส่วนร่วมในพระธรรมชาติของพระเจ้า” ( 2 ปต 1:4) เพื่อเราจะได้เป็นบุตรของพระเจ้า