แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระสันตะปาปา (Pope)
โป๊ป (Pope มาจากภาษากรีก แปลว่า “บิดา” ภาษาไทยใช้เรียก “สมเด็จพระสันตะปาปา” แปลว่า “บิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์”  พระสังฆราชแห่งโรม ก่อนจะได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปา ต้องได้รับศีลบวชเป็นพระสังฆราช พระสันตะปาปา แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สวมเสื้อหล่อสีขาวพร้อมผ้าคลุมไหล่ ที่นิ้วพระหัตถ์ทรงสวม "แหวนชาวประมง"    เพื่อเป็นการรำลึกถึงต้นตอของนักบุญเปโตร ซึ่งมักใช้ประทับจดหมาย (sub annulo piscatoris) ทรงสวมหมวกเล็กๆสีขาวบนพระเศียร สวมสร้อยห้อยกางเขน

    นับตั้งแต่ ค.ศ.1846 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  ผู้ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา เมื่อทรงพระชนมายุ 58 พรรษา  นับเป็นองค์ที่มีอายุหนุ่มที่สุด  เป็นพระองค์เดียวที่มาจากประเทศคอมมิวนิสต์  เป็นพระองค์เดียวที่เป็นชาวโปแลนด์  เป็นพระองค์แรกนับตั้งแต่สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 2 ในศตวรรษที่ 15 ทรงมีสมณลิขิตมากมาย (a man of letters) ทรงเป็นองค์แรกที่มิใช่ชาวอิตาเลียน  นับตั้งแต่ สมเด็จพระสันตะปาปาอาเดรียน ที่ 6 ชาวดัทช์ ผู้สิ้นพระชนม์ ค.ศ.1523
    สมเด็จพระสันตะปาปา 264 องค์ มิใช่ชาวอิตาเลียน 58 องค์ (รวมที่เป็นชาวกรีก 15 องค์   ชาวฝรั่งเศส 15 องค์  ชาวเยอรมัน 6 องค์  ชาวอังกฤษ 1 องค์  และชาติอื่นๆ)
    พระสันตะปาปา ตรงกับคำภาษาอังกฤษ Pope ภาษาอิตาเลียน papa   แปลว่า “พ่อ”  สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ (ค.ศ.440 – 461)  เป็นผู้ใช้คำนี้องค์แรก  ต่อมาสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 7 ทรงสงวนคำนี้กับพระสังฆราชแห่งกรุงโรม ในสภาสังคายนาวาติกันที่ 1 ให้คำนิยามว่า ผู้สืบตำแหน่งสูงสุดของนักบุญเปโตร  คือ พระสังฆราชแห่งกรุงโรม
    คำว่า Pontiff มาจากภาษาลาติน pons = สะพาน  และคำ facio = ทำ  ดังนั้นคำว่า pontifex (pontiff)  แปลว่า ผู้สร้างสะพาน  แรกเริ่มคำนี้หมายถึง “พระสังฆราช”  แต่ต่อมาสงวนไว้ใช้สำหรับสมเด็จพระสันตะปาปา  ผู้เป็นพระสังฆราชแห่งโรม  เป็นผู้เชื่อมระหว่าง พระเจ้าและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ (mortals) ผู้สร้างสะพานของพระศาสนจักรสากล (Supreme Pontiff) Pontiff มาจากคำภาษาลาติน 2 คำ  ที่แปลว่า  “ผู้สร้างสะพาน”  ต่อมาเป็น  Pontifex maximus หมายถึง  ผู้สร้างสะพานระหว่างพระเจ้าและสิ่งต่างๆ (Mortals)
ผู้รับใช้แห่งผู้รับใช้ทั้งหลายของพระเจ้า (servus servorum Dei) พระสันตะปาปาเกรโกรี่มหาราช (ค.ศ.590-604) เป็นผู้ใช้ครั้งแรก  โดยนำมาจากคำตรัสของพระเยซูเจ้าว่า “ผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นคนที่หนึ่งในหมู่ท่าน  ก็จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ทุกคน” (มก. 10:44)  และใช้กันทั่วไปหลังพระสันตะปาปาเกรโกรี่ที่ 7 (ค.ศ.1073-1085) นักบุญเปโตร เป็นพระสันตะปาปาเป็นเวลาประมาณ 34 หรือ 37 ปี ตามธรรมเนียมประเพณี   เริ่มที่เมืองอันทิโอก และ 25 ปีสุดท้ายที่กรุงโรม
องค์ปัจจุบันคือ พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16   เริ่มดำรงตำแหน่งในปี   ค.ศ 2005 (พ.ศ 2548)  ลำดับที่ 265