แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การประจักษ์ (Apparition)

การประจักษ์เป็นภาพหรือการปรากฏชัดแจ้งที่มีลักษณะเหนือธรรมชาติ(มหัศจรรย์) ซึ่งพระเจ้าทรงอนุมัติให้เกิดขึ้น   จึงเป็นสิ่งที่มองเห็นได้โดยบุคคลที่เป็นพยาน อาจจะเรียกได้ว่า   เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับตัวตนบุคคลที่มีจริง  จึงกระทบประสาทสัมผัสในลักษณะที่เป็นความจริง (Reality)  หรืออาจเป็นสิ่งที่รู้สึกได้ว่าปรากฏขึ้นจริงด้วยลักษณะการเปล่งแสงออกมา   ในการสัมผัสได้ทั้ง 2 แบบนี้ น่าจะจัดได้ว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติอันลึกลับที่พระเจ้าให้เกิดขึ้น

    การประจักษ์นี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องยอมรับเป็นเหมือนข้อความเชื่อ (Articles of faith)   แม้ว่าพระศาสนจักรได้ยอมรับการปรากฏบางอย่างว่าเป็นจริง    และยกย่องการปรากฏเหล่านั้นโดยจัดให้มีวันฉลอง (feasts) หรือการฉลองต่างๆ   การประจักษ์สำคัญๆที่เกี่ยวกับพระนางพรหมจารีมารีย์ที่ได้รับการรับรอง ได้แก่ การประจักษ์ที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆ เช่น
 ฟาติมา (โปรตุเกส), ลูร์ด (ฝรั่งเศส) เป็นต้น

    นอกจากนี้ยังมีการประจักษ์อีกมากมาย ซึ่งถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล ทั้งที่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่มีจริงและที่ไม่เกี่ยวกับบุคคลที่มีจริง เช่น ทบต. 3:16-17, ลก. 1:11-26, กจ. 8:26, ปฐก. 26:24,  อสค. 1-3, ดนล. 8:15-18, และกจ. 9:10
การประจักษ์ของพระนางพรหมจารีมารีย์ที่สำคัญ
1)    การประจักษ์ของพระนางพรหมจารีมารีย์ที่บังโน เบลเยี่ยมในปี ค.ศ 1933    
2)    ที่โบแรง เบลเยี่ยม วันที่ 29 พฤศจิกายน  1932 ถึง วันที่ 3 มกราคม 1933    
3)     ที่ฟาติมา โปรตุเกส วันที่ 13 พฤษภาคม 1917 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 1917  ประจักษ์ 6 ครั้ง
4)     ที่กัวดาลูป เม็กซิโก  ประจักษ์ 4 ครั้ง ในปี 1531 แก่ฮวน ดิเอโก 
5)     ที่นอกซ์ ไอร์แลนด์ วันที่ 21 สิงหาคม 1531
6)     ลาซาแลท ฝรั่งเศส วันที่ 19 กันยายน 1846
7)     ที่ลูร์ด ฝรั่งเศส ประจักษ์ 18 ครั้ง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ และ 16 กรกฏาคม 1858
8)     ที่ปารีส ฝรั่งเศส พระแม่แห่งเหรียญอัศจรรย์ ประจักษ์ 3 ครั้งในปี 1830