แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

อาเมนหรืออาแมน เป็นคำภาษาฮีบรูซึ่งแปลว่า “(ขอให้) เป็นเช่นนี้” เป็นคำยืนยันหรือขอให้สำเร็จตามความปรารถนา ใน วว 3:14 ใช้เป็นสมญาของพระคริสตเจ้า