องค์พระผู้เป็นเจ้า แปลตรงตัวว่า “เจ้านาย” ในพันธสัญญาเดิมจึงหมายถึง “พระยาห์เวห์” ที่ชาวยิวเรียกโดยเลี่ยงไปว่า “อาโดนาย” หมายถึงพระเจ้าพระบิดาแต่ในพันธสัญญาใหม่คำนี้ใช้เรียกพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพและประทับเบื้องขวาของพระเจ้าพระบิดา (กจ 2:36; รม 10:9; ฟป 2:11; มก 12:36) การยอมรับพระเยซูเจ้าว่าเป็น “องค์พระผู้เป็นเจ้า” เป็นหลักความเชื่อพื้นฐานของคริสตศาสนา