หัวหน้าสมณะคือสมาชิกในครอบครัวของมหาสมณะซึ่งมีตำแหน่งในสภาซันเฮดรินหรือหมายถึงมหาสมณะที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันหรือมหาสมณะคนก่อนๆตลอดจนสมาชิกในครอบครัวสมณะที่สำคัญ