foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

สีม่วงแดงเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและการเป็นกษัตริย์เป็นสีที่คนโบราณถือว่ามีค่าสูงที่สุดสีนี้ได้มาจากหอยชนิดต่างๆซึ่งมีอยู่ทั่วไปในแคว้นฟีนีเซีย (ชื่อนี้แปลว่า “ดินแดนแห่งสีม่วงแดง”)