แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สมณะ คือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทนมนุษย์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า ในพันธสัญญาเดิม สมณะคือกลุ่มชายผู้นำซึ่งสืบเชื้อสายมาจากอาโรน ซึ่งเป็นชนเผ่าเลวี มีหน้าที่ประกอบศาสนพิธีในพระวิหาร ในสมัยพระเยซูเจ้า ตำแหน่งสมณะในหมู่ชาวยิวยังคงสืบเชื้อสายมาเหมือนในพันธสัญญาเดิม