แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ศิลาหัวมุม เป็นศิลาซึ่งอยู่ที่มุมตรงฐานรากของอาคารหรือศิลาสำคัญบนโค้งประตู (มก 12:10) ศิลานี้อาจทำให้คนสะดุด (1 ปต 2:8) หรืออาจตกทับบางคนได้ (มธ 21:44)