foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ศิลาหัวมุม เป็นศิลาซึ่งอยู่ที่มุมตรงฐานรากของอาคารหรือศิลาสำคัญบนโค้งประตู (มก 12:10) ศิลานี้อาจทำให้คนสะดุด (1 ปต 2:8) หรืออาจตกทับบางคนได้ (มธ 21:44)