ศานติบูชา เป็นการถวายบูชาเพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระเจ้า ผู้นมัสการถวายสัตว์ไร้ตำหนิบนแท่นบูชา บางส่วนของสัตว์จะถูกเผา ผู้ถวายจะนำส่วนที่เหลือมาทำอาหารรับประทาน เป็นสัญลักษณ์ของการมีสันติสุขและสามัคคีธรรมกับพระเจ้า (ลนต 3)