แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า (The Lord’s day) วลีนี้ปรากฏครั้งเดียวใน วว 1:10 หมายถึง วันต้นสัปดาห์หรือวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่คริสตชนมาชุมนุมกันประกอบพิธีกรรมระลึกถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของตน (ดู กจ 20:7; 1 คร 16:1-2)