แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระหรรษทาน (Grace) คือความโปรดปรานจากพระเจ้าที่มนุษย์ได้มาทั้งๆ ที่ไม่มีสิทธิแต่ประการใด พระเจ้าประทานพระหรรษทานให้มนุษย์โดยไม่ต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยน แต่โดยพระทัยดีและความปรานีที่ทรงให้พระบุตรมาบังเกิดเป็นมนุษย์ รับทรมาน สิ้นพระชนม์ และกลับคืนพระชนมชีพ

เพื่อทำให้มนุษยชาติพ้นจากอำนาจของบาป  กลับมาคืนดีกับพระเจ้า มีชีวิตร่วมกับพระองค์อย่างมีศักดิ์ศรีในปัจจุบัน และมีความหวังสำหรับอนาคตด้วย