แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระสิริรุ่งโรจน์ (Glory) เป็นคุณลักษณ์อันเป็นธรรมชาติของพระเจ้า (สดด 63:2) พระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ก็คือคุณค่าของพระองค์ ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าล้วนยืนยันว่าพระองค์ทรงสมควรจะได้รับคำสรรเสริญ  พระเกียรติ และความเคารพ 

ในพันธสัญญาใหม่ พระเยซูเจ้าทรงได้รับการเปิดเผยว่าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์ (1 คร 2:8)